Poradenství
Přenosné hasicí přístroje
11.01.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 185x

Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na to, jak mají být umístěny přenosné hasicí přístroje. Podle naší majitelky hasicí přístroje hyzdí estetické vnímání prostoru, a tak je máme ve skříňce v kuchyňské lince.

Foto: hasicí přístroj

Odpověď: Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů by druhy a rozmístění přenosných hasicích přístrojů měly být řešeny v projektové dokumentaci – požárně bezpečnostním řešení. V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečuje a instaluje alespoň jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu s obsahem hasiva dle vyskytujících se hořlavých látek. V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá výše uvedenému požadavku, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách), se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě (viz fotogalerie).

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Foto k článku
Další články
Titulek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Evidence pracovní doby
Zápočtový list
Dětské hřiště
Osobní spis