Srážení členských příspěvků zaměstnavatelem v konfrontaci s GDPR
06.11.2019 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 194x

Srážet členské příspěvky zaměstnavatel i nadále musí.

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zjednodušeně řečeno GDPR (General Data Protection Regulation).

V návaznosti na množící se dotazy k problematice provádění srážek ze mzdy (platu) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, po nabytí účinnosti tohoto nařízení přijala Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů na svém zasedání dne 30. 8. 2019 po projednání věci stanovisko, jehož závěrem je, že na dosavadním postupu srážení členských příspěvků se NIC NEMĚNÍ.

Ustanovení § 146 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), podle kterého lze k úhradě členských příspěvků zaměstnance – člena odborové organizace provádět srážky ze mzdy, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec – člen odborové organizace, nebylo účinností GDPR nikterak dotčeno. Zaměstnavatel je povinen při splnění podmínek obsažených v § 146 písm. c) zákoníku práce srážky ze mzdy provádět. Zpracování osobních údajů v tomto případě probíhá ke splnění smluvní povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy nebo individuální dohody o srážkách ze mzdy a je tedy naplněn zákonný důvod zpracování upravený v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

S realizací dohody o srážkách ze mzdy souvisí poskytování jmenného seznamu zaměstnanců – členů odborové organizace s výší sražených členských příspěvků zaměstnavatelem příslušné odborové organizaci. V tomto případě probíhá zpracování osobních údajů ke splnění právní povinnosti, a to vydání potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků pro účely daňového odpočtu dle § 38l odst. 1 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a tedy opět je naplněn zákonný důvod zpracování tentokrát upravený v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Bez součinnosti zaměstnavatele nemůže odborová organizace své povinnosti potvrdit svým členům výši zaplacených členských příspěvků dostát.

Lze tak uzavřít, že GDPR neklade žádné překážky pro realizaci dohod o srážkách členských příspěvků odborové organizaci ze mzdy; není důvod, aby zaměstnavatel postupoval po účinnosti GDPR jiným způsobem než před jeho účinností. Stejný závěr je možno učinit rovněž ohledně předávání jmenného seznamu zaměstnanců – členů odborové organizace s výší sražených členských příspěvků; takový postup GDPR umožňuje.

...

Do systému vložil:
Mgr. ŠEBKOVÁ Ester
Témata
pravo
Další články
Titulek
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?
Stravenky vs. stravovací paušál
Plán akcí na rok 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 3. 11. 2020
Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – stav k 13. 10. 2020
Podzimní nabídka hotelu Olšanka pro členy odborů
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn