Členská schůze a hlasování per rollam
15.09.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 966x

Dotaz: Dobrý den, jako každý rok budeme připravovat členskou schůzi členů odborové organizace. Chtěla jsem se zeptat, jak postupovat v případě, že se rozhodneme hlasovat formou per rollam. Přeci jenom nám tato metoda přijde bezpečnější s ohledem na COVID-19.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Je pochopitelné, že se snažíte zamezit možnému šíření koronaviru.

Způsob hlasování per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze písemnou formou nebo s využitím technických prostředků, má svá specifika a podmínky, které musí být dodrženy tak, aby hlasování bylo platné.

Stanovy Odborového svazu UNIOS upravují hlasování per rollam pro ZO/MO v čl. 39 odst. 4, čl. 44 odst. 4. a čl. 45 odst. 3, přičemž výhradně čl. 44 odst. 4 se týká členské schůze. Tento způsob hlasování nelze použít v případě rozhodování o vyhlášení stávkové pohotovosti, o vyhlášení a zahájení výstražné stávky, solidární stávky, stávky a stávky ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy, popř. kolektivní smlouvy vyššího stupně.

V případě hlasování per rollam se hlasující považují za přítomné. Usnesení je přijato, je-li schváleno nejméně dvěma třetinami členů, a na nejbližší příští členské schůzi musí být uvedeno do zápisu. Je dobré dát členům vědět, jaký byl výsledek hlasování.

Stanovy OS UNIOS neupravují žádný další postup hlasování per rollam, ale ten se dá odvodit z občanského zákoníku. Postup by měl být vždy takový, aby nemohlo dojít ke zpochybnění přijatého usnesení.

Podle stanov OS UNIOS má být členská schůze svolána dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka.

Rozhodne-li závodní výbor o konání členské schůze s hlasováním per rollam, uvede takovéto rozhodnutí v zápise ze zasedání závodního výboru, včetně programu členské schůze. Představíme-li si členskou schůzi ke konci roku, je na programu obvykle zpráva o činnosti, revizní zpráva, zásady hospodaření a rozpočet, připravuje se kolektivní smlouva apod. Pro hlasování per rollam by měl závodní výbor rozeslat svým členům poštou nebo e-mailem:

  • Poučení o hlasování per rollam (průvodní dopis v mailu);
  • Dokumenty, o nichž má být hlasováno;
  • Usnesení členské schůze pro každého člena, na kterém bude uvedeno (například):

ZO OS UNIOS VESELÁ Pardubice, se sídlem Nová 25, Pardubice, IČO 777 80 999

Usnesení členské schůze

(hlasování per rollam)

  1. Zpráva o činnosti

Informace: zpráva o činnosti ZV za uplynulé období je k dispozici v rozeslaných dokumentech

Návrh unesení: členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti

HLASOVÁNÍ:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Křížkem označte jednu z možností,

jinak je hlasování neplatné.

  1. Revizní zpráva

Informace: zpráva revizora (revizní komise) je k dispozici v rozeslaných dokumentech

Návrh usnesení: členská schůze bere na vědomí revizní zprávu

HLASOVÁNÍ:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Křížkem označte jednu z možností,

jinak je hlasování neplatné.

  1. Zásady hospodaření a rozpočet na rok 2021

Informace: zásady hospodaření a rozpočet na rok 2021 je k dispozici v rozeslaných dokumentech

Návrh usnesení: členská schůze schvaluje zásady hospodaření a rozpočet na rok 2021

HLASOVÁNÍ:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Křížkem označte jednu z možností,

jinak je hlasování neplatné.

  1. Schválení vyjednávacího týmu pro kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2021

Informace: složení vyjednávacího týmu je v rozeslaných dokumentech.

Návrh usnesení: členská schůze schvaluje složení vyjednávacího týmu o kolektivní smlouvě na rok 2021

HLASOVÁNÍ:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Křížkem označte jednu z možností,

jinak je hlasování neplatné.

Podpisem na této listině potvrzuje člen (pan/-í ………………………………………………) své vyjádření k výše uvedenému usnesení/usnesením. Podpis není třeba úředně ověřovat.

Podepsané a vyplněné usnesení odevzdejte nebo doručte předsedovi ZV nejpozději do ………. (nejlépe uvést datum).

Datum: ………………………………………………

Podpis člena: ……………………………………………………

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Titulek
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů
Prostoj
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené
Nošení roušek
Práce přesčas a dovolená
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Nová právní úprava dovolené