Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
14.08.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 098x

Rumunsko: Další pokrok v jednáních o zdravotnictví a péči
Chorvatsko: Národní protest u příležitosti 18. dne stávky pracovníků justice
Španělsko: Odbory žádají o zprostředkování sporu na ministerstvu spravedlnosti
Česká republika: Protesty proti úsporným opatřením pokračují
Dánsko: Odbory reagují na podrobnou analýzu platů ve veřejném sektoru
Norsko: Série platových dohod pro pracovníky v oblasti péče o děti v soukromém sektoru
Švédsko: Rušné vyjednávací období pro odbory komunálních služeb
Německo: Zaměstnanci církevní organizace se snaží vyjednávat
Rakousko: Zaměstnanci církevních pečovatelských domů dostanou o 8 % vyšší mzdy a zkrácení pracovní doby
Nizozemsko: Zvýšení mezd pro pracovníky v oblasti péče o postižené a krevních služeb
Celosvětově: Zpráva o právech odborů vykresluje chmurný obraz
Velká Británie: Mzdové protesty ve zdravotnictví pokračují

Rumunsko – Další pokrok v jednáních o zdravotnictví a péči

Vyjednávání mezi odborovým svazem zaměstnanců ve zdravotnictví a péči Sanitas a vládou vedle úspěchů, o nichž jsme informovali v minulém čísle zpravodaje, pokračují v plnění klíčových požadavků odborů týkajících se platových a pracovních podmínek. Všem kategoriím zaměstnanců ve zdravotnictví se od 1. srpna zvýší platy, což představuje částečné vyplacení zálohy na zvýšení, které bude stanoveno v novém zákoně o platech. Od 1. srpna má také řada profesí dostat příplatky za pracovní pohotovost, které se pohybují v rozmezí od 100 do 1 000 lei (20–200 eur). Ministerstvo zdravotnictví okamžitě zahájí proces náboru 4 000 nových pracovních míst s celkovým závazkem 14 000. Odbory považují tyto a další již vyjednané benefity za začátek řešení mnoha požadavků, o které odbory v posledních pěti letech usilovaly. Další úkoly budou spočívat ve vyjednání kolektivních smluv pro odvětví, včetně té, která se týká sociálních služeb, kde nebyla uzavřena smlouva již 15 let.

Chorvatsko – Národní protest u příležitosti 18. dne stávky pracovníků justice

Členové SDLSN pokračují ve své celostátní akci požadující zvýšení platů pro všechny zaměstnance ministerstva spravedlnosti a 30. června demonstrovali sílu svých pocitů velkou demonstrací v Záhřebu, ke které se připojili členové z celé země. Odborový svaz nadále upozorňuje na nízké platy svých členů v kontrastu s jejich vysokou úrovní vzdělání, kvalifikací, odpovědností a velkou pracovní zátěží. SDLSN již mnoho let požaduje zlepšení platových a pracovních podmínek zaměstnanců v tomto odvětví.

Španělsko – Odbory vyzývají ke zprostředkování ve sporu na ministerstvu spravedlnosti

Po celostátní demonstraci v Madridu 27. června a mobilizaci po celé zemi 29. června odbory zapojené do dlouhodobé stávky na ministerstvu spravedlnosti, včetně FSC–CCOO a FeSP–UGT, oficiálně požádaly o zahájení mediačního řízení k vyřešení konfliktu. Od počátku byly odbory otevřeny jednání, ale setkaly se s odmítavým postojem ministryně spravedlnosti Pilar Llopové. Tento postup je stanoven v právních předpisech, které umožňují, aby se orgány veřejné správy a odborové organizace dohodly na mimosoudním řešení sporů třetí stranou, a to prostřednictvím mediačního a rozhodčího řízení. Stávka měla obrovský dopad na justiční služby a podle odhadů odborů ochromila více než jeden a půl milionu soudních jednání a 15 milionů soudních řízení.

Česká republika – Protesty proti úsporným opatřením pokračují

Odbory pokračují v protestních akcích proti vládě, jejím úsporným opatřením a neschopnosti vést sociální dialog. Po úvodním pochodu ve Strakonicích se 27. června konaly další mobilizace ve Zlíně a Ostravě a 29. června se v Praze uskutečnilo shromáždění odborových svazů veřejných služeb, do kterého se zapojily i pobočky EPSU. Odbory vydaly veřejné prohlášení, v němž vyzvaly vládu, aby stáhla své návrhy na snížení rozpočtu a platů ve veřejném sektoru a nedopustila se stejných chyb jako vláda z roku 2010, která zavedla úsporná opatření ve všech veřejných službách. Akce podporuje i konfederace ČMKOS.

Dánsko – Odbory reagují na podrobnou analýzu platů ve veřejném sektoru

Výbor pro strukturu mezd minulý měsíc vypracoval podrobnou zprávu o platech ve veřejných službách, která je podkladem pro tripartitní diskusi, jež má začít na podzim a která bude mít dopad na vyjednávání o příštích tříletých kolektivních smlouvách ve veřejném sektoru, jež budou platit od dubna 2024. Výbor za účasti odborů byl zřízen v roce 2021 jako první krok ve snaze řešit přetrvávající problém nerovnosti v odměňování ve veřejných službách a velký nedostatek zaměstnanců v mnoha profesích. První reakce mnoha poboček EPSU je taková, že výzkum vítají jako podklad pro vyjednávání a potvrzení toho, že platy v odvětvích a profesích, kde dominují ženy, bývají nižší než v těch, kde dominují muži. Existují však určité obavy ohledně způsobu, jakým byly některé údaje prezentovány, přičemž například hlavní údaje o výdělcích zdravotních sester zahrnují příplatky za práci mimo pracovní dobu, což podle některých odborů neumožňuje řádné srovnání běžných mezd s jinými profesemi. Několik odborů tvrdí, že zpráva ukazuje, do jaké míry jsou jejich členové nedostatečně odměňováni, a požaduje ujištění, že dodatečné finanční prostředky, které vláda vyčlenila, by měly být použity na řešení nerovností v odměňování a zároveň by neměly vést k tomu, že někteří pracovníci získají, zatímco jiní ztratí. Mezi pobočky EPSU, které zveřejnily první reakci, patří FOA, DSR, HK Kommunal, HK Stat, SL, DS, HKKF a FF.

Norsko – Série mzdových dohod pro pracovníky v oblasti péče o děti v soukromém sektoru

Pobočky EPSU Fagforbundet a Delta se spolu s dalšími odborovými svazy podílely na vyjednávání řady podobných platových dohod pro pracovníky, na které se vztahují různé kolektivní smlouvy v soukromém sektoru. Asistenti a kvalifikovaní pracovníci ve skupině mateřských škol PBL získali příplatek k ročnímu platu ve výši 25 800 NOK (2 200 eur), zatímco učitelé a vedoucí pracovníci ve školství obdrželi 30 000 NOK (2 560 eur). Celkové zvýšení nákladů o 5,4 % odpovídá zvýšení ve veřejném sektoru. Zvýšení o 5,4 % se bude týkat také zařízení péče o děti provozovaných společností Norlandia, která přešla na dohodu vyjednanou organizací zaměstnavatelů Spekter. Po přechodu společnosti na novou dohodu se bude výbor zabývat harmonizací sazeb. Mateřské školy, na které se vztahuje dohoda Konfederace norských podniků (NHO), se dočkají zvýšení o 10,50 NOK (0,90 eur) na hodinu, tj. 20 475 NOK (1 750 eur) ročně. A konečně pracovníci, na které se vztahuje dohoda FUS, dostanou všeobecné zvýšení nejméně o 25 800 NOK (2 200 eur), přičemž 26 300 NOK (224 eur) bude navýšeno o 1,5 %.

Švédsko – Rušné období vyjednávání pro odbory komunálních služeb

Odborový svaz Kommunal vyjednal sérii dvouletých dohod, které se týkají široké škály pracovníků, včetně těch, kteří pracují v oblasti údržby budov, sportovních zařízení, veterinární péče, péče o zvířata a jejich výcviku, zemědělství a zoologických zahrad a služeb na pracovištích. Dohody sledují hlavní trend na trhu práce, když během dvou let došlo k nárůstu o 7,4 %, přičemž v prvním roce o 4,1 % a ve druhém o 3,3 %. Dohoda týkající se sportovních zařízení stanoví zvláštní banku pro měsíční zvýšení pro zaměstnance na plný úvazek ve výši 1 029 SEK (87 eur) v červenci 2023 a 935 SEK (80 eur) v červenci 2024.

Německo – Zaměstnanci církevní organizace napínají své vyjednávací svaly

Zaměstnanci pracující v pečovatelských zařízeních provozovaných evangelickou církví v Hesensku ve středozápadním Německu se poprvé mobilizují, aby podpořili své odbory ver.di v kolektivním vyjednávání. Na tyto zaměstnance se kolektivní smlouva vztahuje teprve od dubna 2022, a tak je budování podpory pro jejich klíčový požadavek – zvýšení platu o 450 eur měsíčně – novou zkušeností. Podařilo se jim získat přes 550 podpisů pod petici předanou vedení. V minulosti byly mzdové a pracovní podmínky jednoduše stanoveny ve směrnicích k církevní pracovní smlouvě. Kolektivní smlouva, kterou vyjednaly ver.di a sdružení zaměstnavatelů v oblasti péče o seniory Diakonie, se týká přibližně 1700 pracovníků v různých zařízeních. Požaduje se paušální navýšení o 450 eur měsíčně za všechny práce.

Rakousko – Zaměstnanci církevních pečovatelských domů dostanou o 8 % vyšší mzdu a zkrátí si pracovní dobu

Po šesti měsících vyjednávání dostanou zaměstnanci církevních domovů pro seniory a pečovatelských domů o 8 % vyšší mzdu, příplatek k životním nákladům ve výši 1 500 eur a zkrácení týdenní pracovní doby o jednu hodinu na 39 hodin. Dohoda se týká přibližně 3 600 zaměstnanců a nová minimální měsíční mzda bude stanovena na 1 850,76 eur. Zvýšení o 8 % znamená po započtení zkrácení o jednu hodinu zvýšení o 10,65 %. Odborový svaz vida vyjednal tuto dohodu, která podle něj přiblíží církevního zaměstnavatele ostatním kolektivním smlouvám v odvětví, i když tvrdí, že je stále co zlepšovat a že je třeba přijmout další opatření k řešení nedostatku zaměstnanců.

Nizozemsko – Zvýšení mezd pracovníků v oblasti péče o zdravotně postižené a krevních služeb

200 000 pracovníků, na které se vztahuje kolektivní smlouva v oblasti péče o zdravotně postižené, získá postupné zvýšení mezd o 10 % nad rámec 3,2 %, které jim bylo vyplaceno již letos v květnu a které vyjednaly odborové svazy FNV a NU'91. K 1. září a 1. prosinci dojde ke dvěma zvýšením o 3 % (v obou případech s minimem 80 eur) a v roce 2024 dojde k dalším dvěma zvýšením o 2 % v červnu a prosinci (v obou případech s minimem 55 eur). Cestovní náhrady se zdvojnásobí z 8 centů na 16 centů za kilometr. Mezitím odbory v neziskové společnosti Sanguin blood services, včetně FNV, po náročných jednáních vyjednaly 12měsíční dohodu, která přinese 13,75% navýšení pro nejhůře placené zaměstnance. K 5. únoru dojde ke zvýšení platů o 1 % zpětně, přičemž minimální zvýšení bude činit 150 eur měsíčně, a k 1. listopadu 2023 dojde k dalšímu zvýšení o 5 %. Společnost Sanquin zaměstnává více než 2 000 lidí a nová kolektivní smlouva platí od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Celosvětově – Zpráva o právech odborů přináší chmurný obraz

Mezinárodní odborová konfederace (ITUC) zveřejnila svůj každoroční přehled odborových práv, který opět odhaluje náročné prostředí pro odbory – 87 % zemí porušuje právo na stávku a 79 % porušuje právo na kolektivní vyjednávání. V Evropě patří Bělorusko, Turecko a Kazachstán opět k nejhorším porušovatelům bez jakýchkoli záruk pro práva odborů. V další nejhorší kategorii – systematické porušování práv – figuruje sedm evropských zemí: Řecko, Maďarsko, Kyrgyzstán, Severní Makedonie, Rumunsko a Srbsko. Z průzkumu ITUC vyplývá, že situace se zhoršila v Severní Makedonii a ve Spojeném království, přičemž hlavním problémem v Severní Makedonii je další omezování práva na stávku ve veřejném sektoru.

Velká Británie – Protesty proti odměňování ve zdravotnictví pokračují

Přestože byla přijata dohoda o platech, která se vztahuje na většinu pracovníků v anglickém zdravotnictví, netýká se všech skupin, a ne všechny odbory jsou s ní spokojeny. Výsledek posledního hlasování odborového svazu zdravotních sester RCN přinesl 85 % hlasů pro další protestní akce, ale omezující pravidla pro účast stanovená v britské legislativě znamenají, že jakákoli akce by byla nezákonná. Členové odborového svazu Unite v různých částech zdravotnictví však stále stávkují, zatímco mladší lékaři a konzultanti, na které se vztahují různé platové dohody, stávkují také. Mezitím radiologové zastoupení odborovým svazem SoR hlasovali pro stávkovou akci.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen