Zpravodaj
NAŘÍZENÍ VLÁDY K PRÁCI V LESE
22.10.2017 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 222x

Dne 18. září 2017 schválila vláda nařízení o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Nařízení bude platit od 1. ledna 2018 a ruší dosavadní předpis pro práci v lese, kterým je nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Nařízení se nevztahuje na záchranné a likvidační práce prováděné složkami integrovaného záchranného systému při mimořádné události podle jiného právního předpisu.

Podle tohoto nařízení jsou prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru práce prováděné při údržbě lesů, parků, sadů, břehových porostů, doprovodné zeleně vodních toků, pozemních komunikací a v obvodu dráhy a při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy nebo plynárenských zařízení, popřípadě při odstraňování porostů ohrožujících provoz rozvodných tepelných zařízení, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, soustřeďování, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech a veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem.

Zaměstnavatel musí před zahájením prací seznámit zaměstnance se stanovenými pracovními postupy a způsobem organizace práce a se způsobem zajišťování první pomoci a vybavit jej příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Osamoceného zaměstnance nebo samostatně pracujícího zaměstnance musí zaměstnavatel seznámit s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání se zaměstnavatelem. Pracovní postupy a způsob organizace práce zaměstnavatel stanoví s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení nepříznivými povětrnostními podmínkami, zvířaty nebo hmyzem. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. I nadále musí zaměstnavatel zajistit, aby se při práci s křovinořezem v ohroženém prostoru nevyskytovaly kromě obsluhy další fyzické osoby; za ohrožený prostor se při práci s křovinořezem považuje kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce křovinořezu tento poloměr větší.

Nařízení vlády stanoví základní požadavky bezpečnosti práce při pěstebních pracích, těžbě dříví, soustřeďování dříví, odvozu dříví, při manipulaci a skladování dříví, zpracování polomů, vývratů, polovývratů a zlomů a práci v obtížných podmínkách. Předpis také nařizuje, co se má dodržovat při práci s řetězovou pilou a při práci ve výškách. Mimo jiné se zakazuje pracovat ve výškách, pokud korigovaná teplota (teplota přepočítaná podle rychlosti větru) je nižší než -10 ºC. Pro práci ve výškách s řetězovou pilou musí zaměstnavatel zajistit zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu.

Václav Čikl

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Titulek
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky
Filmové a pohádkové hrady a zámky podruhé
Na hrady a zámky. Filmové a pohádkové...