Doručování
28.01.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 914x

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak to je s doručením výpovědi zaměstnavatelem. Jaký je postup.

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak to je s doručením výpovědi zaměstnavatelem. Jaký je postup.

Odpověď: Výpověď musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou, jinak je neplatná. Nepřímo to vyplývá z § 334 odst. 1 zákoníku práce.

V § 334 zák. práce, který upravuje doručování, je uvedeno: 

„(1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen ‚písemnost), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

(3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

(4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.

(5) Podmínky doručení písemnosti advokátovi se řídí § 48 občanského soudního řádu.“

Doručení výpovědi osobně

Z výše uvedeného vyplývá, že výpověď, tj. písemnost, která se týká skončení pracovního poměru, musí zaměstnavatel zaměstnanci doručit především osobně. Doručit lze v pracovní době, mimo pracovní dobu, na pracovišti nebo na jiném místě, např. v jeho bytě, na ulici nebo v restauraci atd. Zaměstnavatelé vždy osobně doručují se svědkem (má to logiku), který v případě odmítnutí převzetí výpovědi potvrdí, že zaměstnavatel chtěl výpověď doručit, ale zaměstnanec ji odmítl převzít nebo sice výpověď převzal, ale odmítl zaměstnavateli potvrdit její příjem. Tento svědek bude důležitý zejména v případě soudního sporu. Vlastní doručení výpovědi by mělo proběhnout následovně. Zaměstnanec, který má výpověď doručit před svědkem, zaměstnanci sdělí: „Pane Nováku předávám Vám výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c) zák. práce z důvodu zrušení pracovního místa (druhu práce) - údržbáře, který jste vykonával podle pracovní smlouvy. Prosím potvrdit převzetí této výpovědi.“

Pokud odmítne výpověď převzít, je třeba ho poučit o následcích odmítnutí převzetí výpovědi. Zaměstnanec, který má výpověď doručit, zaměstnance upozorní, že pokud výpověď odmítne převzít a zaměstnavateli to potvrdí svědek, který byl přítomen doručování, považuje se výpověď za doručenou (viz § 334 odst. 3 zák. práce).

Upozornění: Někteří zaměstnanci se však bohužel mylně domnívají, že pokud výpověď, okamžité zrušení pracovní poměru, nepřevezmou, nic se neděje, neběží žádné lhůty atd. To je ale zásadní omyl. Jak je výše uvedeno, pokud zaměstnanec odmítne výpověď převzít, považuje se za doručenou. Zaměstnanec ji tedy nemá, a proto mu ani není známo, z jakého důvodu my byla dána. Co je ale nejpodstatnější – běží lhůta (dvouměsíční) stanovená k uplatnění její neplatnosti u soudu. Jestliže tato lhůta uplyne, zaměstnanec již nemá možnost u soudu uspět, i kdyby výpověď byla evidentně neplatná.

Doručení výpovědi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Není-li možné výpověď doručit osobně, např. zaměstnanec se odstěhoval a neuvedl kam, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V tomto případě je nutné dát poště pokyn:

že zaměstnavatel požaduje doručení jako doporučenou zásilku s doručenkou s poznámkou do vlastních rukou, ti opatrnější s poznámkou výhradně do vlastních rukou.že požaduje, aby tzv. úložní doba činila 10 pracovních dnů.

Jestliže zaměstnanec nepřevezme výpověď, která mu byla doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se výpověď za doručenou uplynutím posledního – 10. pracovního dne lhůty stanovené k vyzvednutí (§ 336 odst. 4 zák. práce). Dále se považuje za doručenou, pokud ji zaměstnanec odmítne od provozovatele poštovních služeb převzít. O následcích odmítnutí převzetí musí být zaměstnanec poučen (opět viz § 336 odst. 4 zák. práce).

Zaměstnanec nezmaří účinky doručení, pokud se prokáže, že v době doručování poštou se v místě doručení nezdržoval, protože byl např. v lázních, na zahraniční dovolené, v nemocnici atd.

V závěru je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel musí doručit originál výpovědi, nikoliv např. její fotokopii.

JUDr. Jaromír Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?