Proč se odbory zapisují do veřejného rejstříku
05.02.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 570x

Dotaz: Náš regionální manažer po našem závodním výboru chce, abychom zapsali členy závodního výboru do veřejného rejstříku. Nikdy to po nás nikdo nechtěl. Proč to máme dělat? Můžeme si o tom přečíst někde v zákonech? A když nás do rejstříku zapíší, to už svaz nebude pro nás nic dělat? To máme jen my veškerou odpovědnost?

Dotaz: Náš regionální manažer po našem závodním výboru chce, abychom zapsali členy závodního výboru do veřejného rejstříku. Nikdy to po nás nikdo nechtěl. Proč to máme dělat? Můžeme si o tom přečíst někde v zákonech? A když nás do rejstříku zapíší, to už svaz nebude pro nás nic dělat? To máme jen my veškerou odpovědnost?

Odpověď: Odborovým organizacím (ZO, MO) dříve přiděloval identifikační číslo (IČO) Český statistický úřad. Později byly odborové organizace – naše pobočné odborové organizace evidovány prostřednictvím svazu na Ministerstvu vnitra České republiky.

Údaje o našich pobočných odborových organizacích, o jejich členech, statutárním orgánu (závodní výbor ZO, místní výbor MO, závodní důvěrník, důvěrník MO), o revizní komisi nebo revizorovi, o tom, zda má odborová organizace se zaměstnavatelem uzavřenu kolektivní smlouvu, o tom, zda statutární orgán „nepřekročil“ délku volebního období, vedl, vede a bude vést ve své evidenci odborový svaz.

Od 1. 1. 2014 došlo v oblasti evidence odborových organizací, tedy i našich pobočných odborových organizací, vedené Ministerstvem vnitra ČR k velké změně, kdy všechny odborové organizace jsou nyní zapsané ve veřejném rejstříku. Stalo se tak na základě toho, že byl zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, tedy na základě těchto právních předpisů, které uvedený zákon nahradily:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rejstříkový zákon“); vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, …, ve znění pozdějších předpisů.

Všem těmto shora uvedeným právním předpisům se musely i naše odborové organizace přizpůsobit.

První změna se týkala našich stanov, které jsme uvedli do souladu s občanským zákoníkem na V. sjezdu OS UNIOS v dubnu roku 2016 a následně uložili do sbírky listin veřejného rejstříku, takže každý úřad, ale i veřejnost může do našich stanov nahlédnout a mimo jiné si například ověřit délku volebního období statutárního orgánu svazu a pobočných odborových organizací.

Postupně jsme pak dávali a dosud dáváme (do veřejného rejstříku se zapíše každá další změna dále uvedených údajů) do pořádku údaje potřebné pro veřejný rejstřík, které nám ukládá rejstříkový zákon.

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen „veřejný rejstřík“) se podle zákona rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách. Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy, je veden v elektronické podobě a vede jej soud (dále jen „rejstříkový soud“).

Do veřejného rejstříku jsou odborové organizace povinny zapsat tyto údaje:

-  název odborové organizace – změna názvu odborové organizace;

-  IČO odborové organizace – u nově vzniklých odborových organizací přidělí IČO rejstříkový soud;

-  sídlo odborové organizace – změna sídla odborové organizace;

-  název statutárního orgánu (závodní výbor ZO, místní výbor MO, závodní důvěrník, důvěrník MO), jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce;

-  má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název (revizní komise, revizor), jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce.

Tyto údaje se zapíší do veřejného rejstříku na základě návrhu. Návrh se podává prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je přístupný v elektronické podobě na stránkách www.justice.cz. S návrhem Vám tak jako dosud bude pomáhat svaz. Na těchto uvedených stránkách si každá odborová organizace (ale i veřejnost, např. banka, u které má odborová organizace účet) může zkontrolovat potřebné údaje. V tomto vidím, já osobně, velkou výhodu i pro odborové organizace. Přínos spatřuji také v tom, že právě při zapisování údajů o odborových organizacích do veřejného rejstříku vyšlo najevo mnoho nepřesností v údajích v naší svazové evidenci a díky zápisům do rejstříku můžeme tyto nepřesnosti napravit.

Uvedené údaje by takto měly být ve veřejném rejstříku zapsány nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti občanského zákoníku, tj. nejpozději do 31. 12. 2016. Od 1. 1. 2017 může na nedostatky v zápisu rejstříkový soud odborovou organizaci upozornit a dát jí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

Odpovědnost odborového funkcionáře je dána našimi stanovami, na této odpovědnosti se nic nemění a nezměnil ji ani zápis odborového funkcionáře do veřejného rejstříku.

Zrovna tak se nemění nic na poskytování „služeb“ Odborovým svazem UNIOS. Co všechno náš odborový svaz členům poskytuje je uvedeno ve Stanovách OS UNIOS, které naleznete na našem portálu https://portal.osunios.cz/; v odkazu „Soubory ke stažení“.

Vím, že Vaše práce odborového funkcionáře není lehká a že můžete vnímat veřejný rejstřík jako „nepřítele“, jako práci navíc či výmysl úředníků. Můžete se však na celou tuto novou povinnost vůči rejstříku podívat i z té lepší stránky, tj. věci se dají do pořádku, na úřadech, při jednání se zaměstnavatelem nebude na Vás nazíráno jen jako na nějaké odbory, ale jako na právoplatnou právnickou osobu zapsanou ve veřejném rejstříku.

JUDr. Jitka Kocianová 

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?