Důležité údaje pro rok 2018
27.02.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 122x

Odměňování

Mzda

podnikatelská sféra – § 109 až § 121; § 138 až § 150 ZP; nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Plat

zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 ZP (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, regionální rada regionu soudržnosti) – § 109 až § 112 a § 122 až § 150 ZP; nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;

zákon 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů  

Minimální mzda – nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-  pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou 12 200 Kč

-  pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou 73,20 Kč/hod.

Doplatek do výše minimální mzdy poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost zaměstnance, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou. 

Minimální mzda je stanovena pro 40hod. pracovní dobu. V případě zkrácení pracovní doby u zaměstnanců odměňovaných hodinovou mzdou je nutné provést přepočet. Při pracovní době 38,75 hodin vynásobit koeficientem 1,0323 (73,20 x 1,0323 = 75,60), při pracovní době 37,5 hodin vynásobit koeficientem 1,0667 (73,20 x 1,0667 = 78,10).

Nejnižší úroveň zaručené mzdy – nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

skupina prací Kč/hod. Kč/měsíc
1. 73,2 12 200
2. 80,8 13 500
3. 89,2 14 900
4. 98,5 16 400
5. 108,8 18 100
6. 120,1 20 000
7. 132,6 22 100
8. 146,4 24 400

Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňované do 8 skupin při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. V případě kratší pracovní doby je nutno hodinové sazby přepočítat stejně jako u minimální mzdy.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou závazné pro zaměstnavatele, u nichž není mzda sjednána v kolektivní smlouvě. Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých pracovních tříd takto:

skupina prací platová třída
1. skupina práce v 1. a 2. platové třídě
2. skupina práce v 3. a 4. platové třídě
3. skupina práce v 5. a 6. platové třídě
4. skupina práce v 7. a 8. platové třídě
5. skupina práce v 9. a 10. platové třídě
6. skupina práce v 11. a 12. platové třídě
7. skupina práce v 13. a 14. platové třídě
8. skupina práce v 15. a 16. platové třídě

Zákonné složky mzdy a platu

Podnikatelská sféra

Práce přesčas

dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku (pozn.: je možné sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas max. v rozsahu 150 hodin za rok, u vedoucích zaměstnanců v celkovém rozsahu pak mzda a příplatek nenáleží)

Práce ve svátek 

dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, za dobu čerpání náhradního volna přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku; při nečerpání náhradního volna příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku

Příplatek za práci v noci

za hodinu práce v noci (22:00–6:00) nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (je možné sjednat jinou minimální výši příplatku)

Příplatek za práci v sobotu a neděli

dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (je možné sjednat jinou minimální výši příplatku)

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

za dobu práce v uvedeném pracovním prostředí činí příplatek nejméně 10 % částky základní sazby minimální mzdy (tj. 10 % ze 73,20 Kč/hod. = 7,32 Kč/hod.)

Pracovní pohotovost

nejméně 10 % průměrného výdělku

Rozpočtová sféra

Práce přesčas

část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadající na jednu hodinu práce a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku; jde-li o dny nepřetržitého pracovního odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku

Práce ve svátek

přísluší náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí; při nečerpání náhradního volna příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku

Příplatek za práci v noci

za hodinu práce v noci (22:00–6:00) ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku

Příplatek za práci v sobotu a neděli

za hodinu práce příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí příplatek 400 až 1 800 Kč měsíčně

Příplatek za vedení

podle stupně řízení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně (0–60 %), těmto zaměstnancům nenáleží příplatek za práci přesčas v rozsahu max. 150 hodin

Zvláštní příplatek

podle příslušné skupiny praví od 400 Kč do 10 000 Kč měsíčně

Příplatek za rozdělenou směnu

30 % průměrného výdělku za každou rozdělenou směnu

Osobní příplatek

do 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě

Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

dvojnásobek průměrného hodinového výdělku

Specializační příplatek pedagogického pracovníka

1 000 až 2 000 Kč měsíčně

Pracovní pohotovost

odměna nejméně 10 % průměrného výdělku

Cestovní náhrady od 1. 1. 2018 

zákon č. 262/2008 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb. 

Stravné – výše stravného za každý kalendářní den

délka pracovní cesty podnikatelská sféra rozpočtová sféra
5 - 12 hodin nejméně 78 Kč 78 Kč - 93 Kč
12 - 18 hodin nejméně 119 Kč 119 Kč - 143 Kč
nad 18 hodin nejméně 186 Kč 186 Kč - 223 Kč

Pozn.: rozpočtová sféra – pracovní cesta kratší než 5 hodin (znemožní stravování obvyklým způsobem) stravné až 78 Kč

Náhrady za používání vlastního vozidla - za spotřebované pohonné hmoty + základní sazba za 1 km jízdy

náhrada za spotřebované pohonné hmoty (průměrné ceny pohonných hmot za litr pro cestovní náhrady)

pohonné hmoty výše náhrady
benzin automobilový 95 oktanů 30,50 Kč
benzin automobilový 98 oktanů 32,80 Kč
motorová nafta 29,80 Kč

základní sazba za 1 km jízdy

vozidlo výše náhrady
jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
osobní silniční motorová vozidla  4,00 Kč

Průměrný výdělek v ČR

rok  2013 2014 2015 2016 2017
částka v Kč  25 128 25 686 26 467 27 598 29 050

Inflace

rok  2013 2014 2015 2016 2017
výše v % 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5

Pracovní dohody

Dohoda o pracovní činnosti

Pokud měsíční odměna nepřesahuje 2 499 Kč, neplatí se z této dohody zdravotní ani sociální pojištění.

Dohoda o provedení práce

Z dohody o provedení práce se zdravotní a sociální pojištění neplatí, jestliže měsíční odměna nepřesahuje 10 000 Kč.

Zdravotní pojištění

Příjmy ze závislé činnosti

U příjmů ze závislé činnosti činí i v letošním roce sazba zdravotního pojištění 13,5 %. Zaměstnanci ze své hrubé mzdy odvádějí 4,5 %, zaměstnavatel odvádí 9 %.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Platí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy platné pro rok 2018, tj. 1 647 Kč (13,5 % z 12 200 Kč).

OSVČ

Na zdravotní pojištění odvádí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Sociální oblast

Pojistné na sociální zabezpečení

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 29 979 Kč,

maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč.

Nemocenské pojištění

Dlouhodobě nemocní mají od 1. ledna 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky:

-  od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu,

-  od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, podle něhož se vypočítává nemocenské, jsou v roce 2018 následující:

-  první redukční hranice činí 1 000 Kč,

-  druhá redukční hranice činí 1 499 Kč,

-  třetí redukční hranice činí 2 998 Kč.

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

-  zavedena s účinností od 1. února 2018

-  nárok na dávku má otec dítěte, který o dítě pečuje, a osoba (žena nebo muž), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů

-  nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku

-  výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení

-  podat žádost o tuto dávku a nastoupit na otcovskou je možné od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné se zavádí od 1. června 2018 a nově pomůže bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice. Podmínky pro nárok jsou následující:

-  u ošetřovaného došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici, a v den propuštění bude potvrzena potřeba celodenní péče po dobu nejméně dalších 30 dnů

-  ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě

-  pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným, ale např. i strýci nebo manželce synovce

-  u ošetřujícího bude vyžadována čekací doba, tj. nemocenské pojištění muselo u zaměstnance v posledních čtyřech měsících trvat alespoň 90 dnů

-  ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost

-  v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování

-  dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice (nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována, např. z důvodu další hospitalizace)

-  nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče

-  zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání vážné provozní důvody

-  zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště

Shrnutí údajů důležitých pro sociální zabezpečení v roce 2018

Sociální pojištění

všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 28 250 Kč
přepočítávací koeficient za rok  1,0612
průměrná mzda pro účely SP na rok 2018 29 979 Kč

Pojistné na důchodové pojištění

odvod na DP zaměstnanec 6,50%
odvod na DP zaměstnavatel  22,70%

Pojistné na nemocenské pojištění

odvod na NP zaměstnanec 0
odvod na NP zaměstnavatel  2,30%

Dávky nemocenského pojištění

redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek NP
I. redukční hranice 1 000 Kč
II. redukční hranice 1 499 Kč
III. redukční hranice 2 998 Kč
výpočet redukovaného VZ pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného, dl. ošetřovného
do I. redukční hranice 90%
nad I. do II. redukční hranice 60%
nad II. do III. redukční hranice 30%
nad III. redukční hranici nepřihlíží se
výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu
od 15. do 30 dne trvání dočasné PN 60%
od 31. do 60 dne trvání dočasné PN 66%
od 61. dne trvání dočasné PN 72%
zahájení výplaty nemocenského od 15. kal. dne trvání PN
výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního VZ 60%
výpočet redukovaného denního VZ pro stanovení výše peněžité podpory v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
do I. redukční hranice 100%
nad I. do II. redukční hranice 60%
nad II. do III. redukční hranice 30%
nad III. redukční hranici nepřihlíží se
výše peněžité podpory v mateřství a otcovské z redukovaného denního VZ 70%
Vyrovnávací příspěvěk v těhotenství a mateřství se stanoví jako  rozdíl mezi denním VZ zjištěným ke dni  převedení na jinou práci a průměrem jejich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den kalendářní den v jednotlivých kal.měsícíh po tomto převedení -

Bc. Jana Koudelková

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
ekonomika
Další články
Titulek
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?