Poradenství
Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti
12.03.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 362x

Dotaz: Protože jsem členem odborové organizace OS UNIOS, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Odpověď bude nepochybně zajímat i další zaměstnance. Náš zaměstnavatel (akciová společnost) nám odpovídajícím způsobem nevybavuje pracoviště, nemáme např. rychlovarnou konvici, mikrovlnnou troubu. Konkrétně se jedná o vrátnici, kde pracujeme ve třech směnách, tedy i v nočních směnách. Proto jsme se rozhodli, že si na pracoviště přineseme vlastní výše uvedené elektrické přístroje. Chceme se však zeptat, zda nám tím nemohou vzniknout nějaké problémy, zda nás zaměstnavatel nemůže postihnout. Ještě bude vhodné dodat, že nás zaměstnavatel seznámil s nějakou směrnicí, kde nám zakazuje používat soukromé spotřebiče na pracovišti. Pokud si dobře pamatuji, byli jsme zaměstnavatelem při nástupu do zaměstnání seznámeni se zákazem používat vlastní elektrické spotřebiče, ale už si to přesně nepamatuji.

Odpověď:

Používat soukromé elektrické spotřebiče na pracovišti bez souhlasu zaměstnavatele Vám rozhodně nedoporučuji. Případný souhlas zaměstnavatele, v zájmu právní jistoty, vyžadujte písemně. Protože Vás zaměstnavatel při vzniku pracovního poměru seznámil se zákazem používat soukromé elektrické spotřebiče na pracovišti, domnívám se, že Vám zaměstnavatel tento souhlas nedá.

Důvody, proč nelze používat soukromé elektrické spotřebiče na pracovišti bez souhlasu zaměstnavatele:

I.

Důvody vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z požární ochrany

Je celkem logické, že zaměstnavatel chce oprávněně vědět, zda zaměstnanci na pracovišti nepoužívají vlastní elektrické spotřebiče. Nepochybně to vedoucí zaměstnanci pravidelně kontrolují. Zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, a proto si k tomu musí v nějakém vnitřním předpisu stanovit zásady – pravidla podle konkrétních podmínek daného pracoviště. V našem případě je také důležité tzv. protipožární hledisko, neboť zaměstnavatel nemůže dovolit, aby zaměstnanec na jeho pracovištích bez jeho vědomí zapojoval nějaké soukromé spotřebiče, u kterých nemá k dispozici návod od výrobce, neboť podle návodu je zaměstnavatel povinen spotřebiče instalovat a provozovat. S návodem je povinen Vás prokazatelně seznámit, dále zaměstnavatel nemá doklad o provedené revizi. Spotřebiče špatně instalované (nedodržen návod k instalaci, např. vzdálenost přímotopu od hořlavých látek), nebo dokonce vadné by mohly způsobit např. zkrat v elektrické instalaci či nakonec i požár. a ve svém důsledku tak ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců. Zaměstnavatel totiž odpovídá za technický stav všech technických zařízení na pracovišti.

Dále je nutné Vás upozornit, že podle § 76 zákona o požární ochraně může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit Vašemu zaměstnavateli pokutu do 500 000 Kč, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů nebo zařízení anebo nezabezpečuje údržbu a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených technickými podmínkami nebo výrobcem zařízení. Je proto logické, že zaměstnavatel bude výše uvedené ve svém zájmu kontrolovat a dodržování vyžadovat.

II.

Ochrana majetku zaměstnavatele

Tím, že budete bez souhlasu zaměstnavatele užívat výše uvedené soukromé elektrické spotřebiče, budete „využívat“ elektrickou energii, kterou platí zaměstnavatel, a tím mu samozřejmě vzniká škoda. Někdo zde může namítnout, že se bude obtížně prokazovat výše škody, že se bude jednat o škodu nepatrné hodnoty. K tomu je nutno uvést, že podle současné soudní praxe „jakýkoliv útok na majetek zaměstnavatele“ je zpravidla považován za porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru zvlášť hrubým způsobem. To v praxi znamená, že z tohoto důvodu můžete obdržet výpověď nebo i okamžité zrušení pracovního poměru (tzv. hodinovou výpověď).

Závěr:

Jestliže budete užívat výše uvedené elektrické spotřebiče bez souhlasu zaměstnavatele, hrozí Vám, jak je výše uvedeno, obrovské problémy, především:

a) rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce nebo okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce

b) dále Vám hrozí náhrada škody

Spotřebiče špatně instalované, nebo dokonce vadné by mohly způsobit např. zkrat v elektrické instalaci, nakonec i požár. Zaměstnavateli by tak vznikla zřejmě značná škoda, kterou by nepochybně na Vás vymáhal.

Pokud by vznikla škoda, s největší pravděpodobností by s Vámi rozvázal pracovní poměr a současně vymáhal vzniklou škodu.

Návrh na řešení výše uvedeného problému

Výše uvedený problém lze samozřejmě řešit, zákoník práce to umožňuje. Je třeba zaměstnavatele legálními prostředky donutit, aby Vaše pracoviště potřebnými elektrickými spotřebiči vybavil.

    Z § 1a zákoníku práce vyplývá, že jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů je zásada uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce.

      V § 224 odst. 1 zákoníku práce je uvedeno: „Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby.“

      Z § 302 písm. c) zákoníku práce vyplývá, že vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Podle zákoníku práce jste zaměstnancem pracujícím v noci.

Proto se na vás vztahuje ustanovení § 94 odst. 3 zákoníku práce. Zde je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

Osobně se domnívám, že v tomto století by se povinnost zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení, měla vztahovat na všechny zaměstnance.

Nečinnost zaměstnavatele dost dobře nechápu, protože náklady vynaložené na zakoupení elektrických spotřebičů si může dát do nákladů, tj. snížit si tím základ daně. Lze to také hradit ze sociálního nebo obdobného fondu.

Doporučuji Vám požádat o pomoc odborovou organizaci, pokud její pomoc nebude účinná, je zde možnost požádat o pomoc náš odborový svaz.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Dovolená
Přestávky v práci
Zákaz kouření na ulici
Poskytování stravenek
Výpověď z pracovního poměru