Úlevy v oblasti bydlení
20.04.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 924x

Návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku koronavirové krize není schopen platit své závazky, je v současné době v legislativním procesu – sněmovní tisk 815. Text návrhu zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou a 16.4. bude projednáván Senátem.

Nebudu muset díky pandemii platit nájem bytu?

I nadále platí uzavřená nájemní smlouva. Odklad placení nájemného se týká pouze těch nájemníků, kterým v důsledku mimořádných opatření vypadl příjem, a tak jednoduše nemají nájemné z čeho zaplatit. Dlužný nájem budou muset uhradit nejdéle do konce května příštího roku, jinak hrozí výpověď z nájmu bytu bez výpovědní lhůty.

Kterých plateb nájemného se odložení týká?

Jde o nájemné, které má nájemce zaplatit v době trvání mimořádných opatření.

Když přestanu platit nájem, nemohu dostat výpověď?

Pokud nájemníkovi prokazatelně v důsledku mimořádných opatření vypadl příjem, a tak nemá nájemné z čeho zaplatit, nemůže mu dát pronajímatel výpověď z bytu. Dlužný nájem však musí uhradit, a to nejdéle do konce května příštího roku.

Nemohou notoričtí a problémoví neplatiči zneužít stávající situace?

V žádném případě. Aby se tato ochrana na nájemce vztahovala, musí problém s placením nájmu vzniknout až po 12. 3. 2020. Tedy tato ochrana nájemníka před výpovědí se rozhodně nevztahuje na dlouhodobé problémové neplatiče.

Jakým způsobem doložím pronajímateli, že jsem přišel o příjmy?

Absenci příjmů v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii musí nájemce pronajímateli prokázat a toto je ponecháno na jeho iniciativě. Neučiní-li tak, nebudou splněny podmínky návrhu zákona.

K důkazům může sloužit:
 
1) Potvrzení o ztrátě zaměstnání nebo přerušení živnosti z důvodu mimořádných opatření, příp. ve spojitosti s dokladem z úřadu práce – to je výpadek příjmu 
2) Doklad o ošetřovném – to je snížení příjmu
3) Doklad o karanténě – to je snížení příjmu
 
Proto lze předpokládat, že tuto možnost využije pouze ten, kdo opravdu bude v takové nouzi, že nebude mít jinou možnost získat prostředky na úhradu nájemného, a to jen po nezbytně nutnou dobu, než si například vyřídí poskytnutí dávek na úhradu nájemného, což může nějakou dobu trvat.

Můj jediný příjem je z pronájmu bytu, co mám dělat?

Poctivým nájemníkům je v krizové době potřeba pomoci, je však nutno k jednotlivým případům přistupovat individuálně. Vše je na domluvě. Můžete se domluvit například na splátkovém kalendáři. Po skončení nouzového stavu může pronajímatel požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.  

Kdo mi uhradí náklady, které mám s pronajímaným bytem, energie, hypotéku?

Jde o odklad nájemného, ne záloh na energie a služby. Je potřeba si uvědomit, že nejen občané, ale i stát je v situaci, která tu nikdy nebyla. Pandemie už nyní zasáhla úplně všechny a všechny také finančně postihla. Opatření vedoucí k odkladu splácení hypotečních úvěrů nyní řeší ministerstvo financí.  

Co když nájemník dlužné nájemné ani do května 2021 neuhradí?

Květen roku 2021 je opravdu ten nejzazší termín pro úhradu dlužného nájemného. Pokud by ani do tohoto termínu dluh nebyl splacen, je to důvod k okamžité výpovědi bez výpovědní lhůty a pak pronajímatel postupuje stejně, jako by postupoval dříve, tedy v souladu s občanským zákoníkem.
 
Jak bude vypadat odklad nájemného nebo jeho části u nájemních smluv na dobu určitou?

Nájemní smlouvy jsou většinou uzavírány na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Pro smlouvy na dobu určitou platí zcela to samé, jako u smluv na dobu neurčitou.
 
Nájemník odloží splatnost nájemného a poté vypoví pronajímateli nájemní smlouvu. Jak se bude možné domáhat dlužného nájemného?

Stejně jako by postupoval dříve, tedy v souladu s občanským zákoníkem.
 
Budou před výpovědí chráněni i podnájemní smlouvy, tedy když sám nájemce byt dále podnajme?

Ano, i zde jde o nájemní vztah, kdy pronajímatel poskytuje další osobě bydlení.
 
Modelový příklad:

Pan Vomáčka pronajímá byt panu Novákovi. Pan Novák provozuje krámek, který však musel v důsledku vládních opatření zavřít. Ze dne na den mu tak vypadl příjem a nemá panu Vomáčkovi nájemné z čeho uhradit. Pan Novák je tedy v platební neschopnosti v důsledku pandemické krize. Po dobu trvání vládních opatření tak nemusí panu Vomáčkovi nájem hradit a tento dlužný nájem mu uhradí po skončení pandemické  krize, tedy hned jak bude moci. Nejdéle však do 31. 5. 2021. Zároveň platí, že pan Vomáčka nemůže dát takto postiženému panu Novákovi z bytu výpověď.
    
Co když nestihnu včas nájemci doručit vyúčtování služeb a energií, vystavuji se sankci?

Nikoliv. Lhůta pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech bude prodloužena o 4 měsíce, tj. doručení do konce srpna tohoto roku. Důvodem je předpoklad, že řada dodavatelů služeb nebude schopna dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, čímž by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků, které je podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno. 
 

Je nutné posunutí vyúčtování služeb? U nás se odečítá dálkově vždy k 31.12. Nezasahuje to do období pandemie.

Jde především o bytové objekty, kde není umožněn dálkový odečet. Ve Vašem případě nic nebrání tomu, aby vyúčtování nedoplatků nebo přeplatků za odebírané služby bylo uživatelům předloženo.

Navrhovaná právní úprava vychází z poznatku, že řada dodavatelů služeb nebude schopna dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, čímž by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků, které je podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno. 

Jedná se především o bytové objekty, kde není umožněn dálkový odečet. Ve Vašem případě nic nebrání tomu, aby vyúčtování nedoplatků nebo přeplatků za odebírané služby bylo uživatelům předloženo.

Zdroj: www.mmr.cz

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Titulek
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?
Stravenky vs. stravovací paušál
Plán akcí na rok 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 3. 11. 2020
Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – stav k 13. 10. 2020
Podzimní nabídka hotelu Olšanka pro členy odborů
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn