Nájem bytu v době koronaviru
07.05.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 666x

Nemáte-li v době nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem na nájemné, musíte se s pronajímatelem dohodnout nebo můžete využít postupu podle zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zákon nabyl účinnosti dne 27. dubna 2020.

Dotaz: Dobrý den, které právní předpisy či opatření vlády v době koronaviru se dotýkají nájmu bytu? Od zaměstnavatele dostávám 60 % průměrné měsíční mzdy, jsme čtyřčlenná rodina, manželka dostává jen rodičovský příspěvek, takže na nájemné nemáme.

Odpověď: Dobrý den.

Na prvním místě je nutno uvést, že občanský zákoník upřednostňuje i v době koronaviru dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud se dostanete do potíží s platbou nájemného, obraťte se na pronajímatele a požádejte např. o snížení nájemného po dobu mimořádných opatření nebo si dohodněte splátkový kalendář. Doporučuji o této dohodě uzavřít dodatek nájemní smlouvy nebo mít dohodu v písemné formě.

V případech, kde není dohoda možná, se vláda rozhodla, v této nelehké době, zaručit ochranu jak nájemci, tak pronajímateli, a to zákonem č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zákon nabyl účinnosti dne 27. dubna 2020.

Pro účely tohoto zákona se rozhodnou dobou rozumí doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020.

Ochrannou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo

a)   v rozhodné době, a

b)   převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

Právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce není dotčeno. To znamená, že služby spojené s bydlením musí nájemce hradit.

To, že nájemce nemá na nájemné, musí pronajímateli doložit, a to potvrzením od příslušného úřadu práce ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví metodicky pokyn. Metodický pokyn je ale teprve připravován. V každém případě se s pronajímatelem dohodněte, zda trvá na potvrzení od úřadu práce nebo že potvrzení doložíte dodatečně, až bude metodický pokyn k postupu úřadu práce vydán.

Neuhradí-li nájemce v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Na ochranu práv pronajímatele je v zákoně ustanovení § 4, podle kterého může pronajímatel poté, co pominuly okolnosti spojené s nouzovým stavem, nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. To znamená, že v tomto případě by se měly smluvní strany nájemního vztahu na ukončení nájmu bytu dohodnout. Pokud se nedohodnou, rozhodne o zrušení nájmu soud k návrhu pronajímatele.

Dovolím si v závěru mé odpovědi uvést, že postup podle tohoto zákona je složitý, a proto i nadále doporučuji, abyste se s pronajímatelem dohodl, jak situaci budete řešit.

Znění zákona je dostupné například na www.zakonyprolidi.cz.

Pro případné dotazy lze využít Informační centrum MMR.

Tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138
E-mail: info@mmr.cz.

Také se můžete obrátit na poradenskou linku Sdružení nájemníků ČR: tel.: +420 234 463 343, fax: +420 234 463 344, email: info@son.cz.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Titulek
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Nová právní úprava dovolené
Kolektivní smlouva a možnost práce z domova
Osobní příplatek
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje plat
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje mzdu
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů