Poradenství
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
06.05.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 2 044x

Koronavirus zaskočil i ty, co si pronajímají nebytové prostory. Pokud se nemohou s pronajímatelem dohodnout, mohou využít postup podle zákona č. 2010/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Zákon nabyl účinnosti 27. 4. 2020.

Dotaz: Jsem samoživitelka, matka dvou dětí předškolního věku a podnikám jako kadeřnice. Mám pronajatý malý nebytový prostor, kde kadeřnické služby poskytuji. Nyní je ale poskytovat nemohu, a to z důvodu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií. Nemám příjem z podnikání, a proto ani nemám na pravidelnou platbu nájemného za nebytový prostor. Sotva jsem schopna uhradit jídlo a bydlení. Co mám dělat? Slyšela jsem, že vláda chystá nějaký zákon.

Odpověď: Dobrý den.

Na prvním místě je nutno uvést, že občanský zákoník upřednostňuje i v době koronaviru dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud se dostanete do potíží s platbou nájemného, obraťte se na pronajímatele a požádejte např. o snížení nájemného po dobu mimořádných opatření nebo si dohodněte splátkový kalendář. Doporučuji o této dohodě uzavřít dodatek nájemní smlouvy nebo mít dohodu v písemné formě.

V případech, kde není dohoda možná, nebo tam, kde smluvní strany potřebují vymezit alespoň minimální pravidla pro dohodu, je možné postupovat podle zákona, kterým se vláda snaží, v této nelehké době, zaručit ochranu jak nájemci, tak pronajímateli, a to zákonem č. 2010/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Zákon nabyl účinnosti 27. 4. 2020.

Rozhodnou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020.

Ochrannou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne 27. dubna 2020 do 31. prosince 2020.

Zákon lze použít na nájem, podnájem i pacht prostor (pozemku) sloužících k podnikání.

Podle tohoto zákona nemůže pronajímatel v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo

a)   v rozhodné době, a

b)   v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Zákon však neomezuje právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů a nejsou ani dotčena další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

Nájemce je podle tohoto zákona povinen pronajímateli předložit listiny osvědčující splnění podmínek zákona (nemožnost hradit nájemné) do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného. Bude záležet na pronajímateli, jaké listiny pro něj budou dostačující (například výpis z účtu).

Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby (do 31. 12. 2020). Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí.

Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

Pronajímatel pak může poté, co pominuly okolnosti spojené s nouzovým stavem, nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel.


Znění zákona je dostupné například na www.zakonyprolidi.cz.

Pro případné dotazy lze využít Informační centrum MMR.

Tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138
E-mail: info@mmr.cz

Také se můžete obrátit na poradenskou linku Sdružení nájemníků ČR: tel.: +420 234 463 343, fax: +420 234 463 344, email: info@son.cz.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Titulek
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru