Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce
14.07.2020 | Zpravodajství OS | Volné články | Přečteno: 1 604x

Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce

Dnem 30. července 2020 nabývá účinnosti novela zákoníku práce, která vyšla pod číslem 285/2020. Části týkající se jednorázových náhrad ale nabývají účinnosti až od 1. ledna 2021.
Nově se zavádí jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Náhrada přísluší jeho manželovi, partnerovi, dítěti a rodiči. Tato náhrada přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.
U dosavadní jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých a náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem se v novele už odstupuje od pevně stanovených částek na náhradu škody, ale výše náhrady se navazuje na vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství. Výši průměrné mzdy vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Soud zohlední při určení výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých a přiznanou výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých přísluší

a) manželovi nebo partnerovi zemřelého zaměstnance,

b) dítěti zemřelého zaměstnance a

c) rodiči zemřelého zaměstnance.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy přísluší každému pozůstalému nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo; je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této částky. Výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Další články
Titulek
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku
Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní
Ze života ZO