Zpravodaj
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
17.09.2020 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 696x

Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou

   Podle § 104 zákoníku práce, není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
    Pro provedení a zkoušení ochranných rukavic pro práci s řetězovou pilou vyšla v srpnu 2020 technická norma ČSN EN ISO 11 393-4. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11393-4 z roku 2019. Norma nahrazuje předchozí ČSN EN ISO 11 393-4 z dubna 2020. Norma stanoví pro výrobce a zkušební pracoviště přesné postupy, jak rukavice zkoušet a ověřovat. V článcích 11–13 upravuje označení rukavic a minimální informace poskytované výrobcem. Informace pro uživatele musí obsahovat alespoň:
1) označení typu provedení nebo číslo vzoru;
2) informace o tom, které rukavice poskytují ochranu proti pořezání řetězovou pilou (levá i pravá rukavice nebo pouze levá rukavice);
3) obrázek znázorňující ochrannou plochu pro levé a pravé rukavice s příslušnou třídou;
4) návod na praní nebo čištění;
5) označení velikosti;
6) popis seřizovacích a upevňovacích systémů pro přizpůsobení morfologii uživatele, pokud je použitelné;
7) informace o stárnutí včetně data životnosti a informace umožňující uživateli rozpoznat, kdy se rukavice musí vyřadit, a další kritéria pro
    likvidaci rukavic;
8) prohlášení „Neposkytuje ochranu proti všem rizikům při řezání ruční řetězovou pilou“ nebo podobné znění.
 Podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, musí být zaměstnanci s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.
   Podle výše uvedené technické normy musí být ochranné rukavice pro uživatele ručních řetězových pil trvale označeny alespoň těmito informacemi, které mohou být umístěny uvnitř rukavice společně s dalším označením výrobku:
1) názvem, ochrannou známkou nebo jinými prostředky identifikace výrobce;
2) názvem nebo číslem vzoru (továrním označením modelu);
3) provedením a typem;
4) číslem ISO 11393-4:2018;
5) označením velikosti;
6) třídou ochrany;
7) datem výroby (rok, měsíc).
   Ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, které splňují požadavky normy, musí být označeny piktogramem. Piktogram musí mít minimální velikost 10 x 10 mm a musí být trvale čitelný.

Václav Čikl

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Titulek
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022
Solidární prohlášení evropských sociálních partnerů Eurogas, IndustriAll Europe, EPSU
Nové nemoci z povolání
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM