Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 3. 11. 2020
04.11.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 424x

Upozorňujeme na důležité kroky státu mající pomoci překonat současnou krizi kolem pandemie koronaviru.

Aktualizované údaje                              

A. Zaměstnanci

1. Ošetřovné

Dne 30. 10. 2020 (resp. dne 1. 11. 2020 v části ustanovení § 5 odst. 2 a § 11) nabyl účinnosti zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon (opět) umožňuje vyplácet ošetřovné i po vyčerpání původní podpůrčí doby v délce 9, resp. 16 kalendářních dnů, a to po celou dobu, kdy z důvodu mimořádných opatření v důsledku nebo v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19 budou uzavřeny školy a další podobná zařízení, případně nařízena dítěti karanténa, nejdéle však do dne 30. 6. 2021. Oprávněné osoby se mohou při péči o dítě vícekrát vystřídat. Oproti jarním úpravám zůstává tentokrát věková hranice pro vznik nároku nezměněna, tzn. do 10 let věku dítěte. Bez věkového omezení je možno ošetřovné čerpat při péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), pakliže došlo k uzavření zařízení, které jim jinak péči poskytuje.

Po dobu platnosti mimořádného opatření, příp. nařízení karantény se suspenduje použití § 39 odst. 5 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, v případě dohod o pracovní činnosti také § 39 odst. 5 písm. g) téhož zákona, a tím se tak nárok na dávku rozšiřuje i na zaměstnance činné na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné vznikne těmto zaměstnancům také tehdy, pokud sice nebyli účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, ale byli účastni nemocenského pojištění alespoň tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, v němž tato potřeba péče vznikla.

Zákon má zpětnou účinnost, tzn. pokrývá i období, pokud už někomu uplynula původní podpůrčí doba. Výše vyplácené dávky činí po dobu platnosti mimořádného opatření, příp. po dobu nařízení karantény 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den, a to již ode dne 5. 10. 2020. Dále je ode dne 14. 10. 2020 u zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu zakotvena nepodkročitelná hranice dávky na 400 Kč za kalendářní den. Při kratší pracovní době se tento spodní limit výše ošetřovného úměrně snižuje.

Nárok na ošetřovné podle tohoto zákona zaniká skončením zaměstnání. Nárok na výplatu dávky není v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy.

Ošetřovné se vyplácí za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném novém tiskopisu. Potvrzení o uzavření školy či jiného obdobného zařízení se tentokrát nevyžaduje, nahrazuje jej čestné prohlášení zaměstnance.

Další informace o tzv. krizovém ošetřovném včetně formuláře žádosti o ošetřovné a návodu, jak jej vyplnit, zde.

B. Zaměstnavatelé – Program Antivirus – cílená podpora za účelem zachování maximálního počtu pracovních míst

Podpora je určena pouze zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty. V tuto chvíli se poskytuje v následujících režimech, které jsou koncipovány jako příspěvky na náhrady mezd.

1. Režim A

  • nařízení karantény zaměstnanci

Je dána důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance dle § 191 zákoníku práce. Zaměstnanci náleží dle § 192 zákoníku práce po dobu prvních 14 kalendářních dnů náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu.

V tomto režimu se zaměstnavateli poskytuje příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

2. Režim Antivirus Plus (A Plus)

  • nemožnost přidělovat zaměstnanci práci z důvodu mimořádných opatření vlády

Zaměstnavateli je nařízeno na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 uzavření provozu nebo jeho výrazné omezení. Jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce, zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

V tomto režimu stát poskytuje zaměstnavateli ode dne 1. 10. 2020 příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 50 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

3. Režim B

  • nemožnost přidělovat zaměstnanci práci z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců zaměstnavatele

Jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce, a to v návaznosti na existenci důležitých osobních překážek v práci na straně významné části zaměstnanců dle § 191 zákoníku práce. Významnou částí zaměstnanců se pro tyto účely rozumí alespoň 30 % zaměstnanců firmy, provozovny nebo jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. V tomto případě zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí – prostoj

Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele dle § 207 písm. a) zákoníku práce. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.

  • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí) – částečná nezaměstnanost

Jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel nemůže z uvedených důvodů zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

V tomto režimu stát poskytuje zaměstnavateli příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Poskytnutí příspěvků z Programu Antivirus je podmíněno splněním následujících podmínek:

- týká se jen firem v podnikové sféře,

- zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,

- zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,

- zaměstnanec musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,

- zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

V případě Režimu Antivirus Plus platí ještě další omezující podmínky (pokud zaměstnavatel z těchto důvodů nedosáhne na příspěvek v Režimu Antivirus Plus, může jej čerpat v rámci Režimu A, tj. ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů):

- příspěvek nelze poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou podporu v částce vyšší než 800 000 eur (např. z programů COVID-Nájemné, COVID-Lázně, COVID-Kultura),

- příspěvek nelze poskytnout zaměstnavateli, který byl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích dle definice Evropské komise.

Žádosti přijímá Úřad práce ČR, který také na základě uzavřené dohody s každým zaměstnavatelem, který splní shora uvedené podmínky, vyplácí příspěvky z tohoto programu. Komunikace s Úřadem práce ČR probíhá bezkontaktně, žádosti i vyúčtování se vyplňují prostřednictvím elektronických formulářů. Má-li již zaměstnavatel uzavřenu dohodu a bude-li nově čerpat z Režimu Antivirus Plus, nepodává novou žádost, dohoda se upraví dodatkem, který bude uzavřen s prvním předloženým vyúčtováním v rámci Režimu Antivirus Plus. Pro Režim Antivirus Plus bude vytvořená nová verze vyúčtování, která bude obsahovat nezbytná čestná prohlášení.

V tuto chvíli je poskytování příspěvků z celého Programu Antivirus prodlouženo až do konce roku 2020.

Blíže k Programu Antivirus zde, v krátké době bude na webových stránkách MPSV aktualizován Manuál pro zaměstnavatele v návaznosti na úpravy Režimu A.

C. Zaměstnavatelé, OSVČ

1. Provozní úvěry

Program Záruky COVID plus

Záruky poskytuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (dále jen „EGAP“) a jsou určeny pro velké exportně orientované podniky s minimálně 250 zaměstnanci za účelem udržení likvidity potřebné k zachování provozu těchto podniků, přičemž podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 %, do čehož se počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Program není určen firmám, které měly existenční problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu, nebo firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v oblasti ubytování a hazardu. Od konce července 2020 je program otevřen i velkým firmám z oblasti dopravy a cestovního ruchu. EGAP poskytuje záruky za úvěry v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, maximálně do výše 25 % ročního obratu firmy. Přijímání žádostí o garanci probíhá online. S žádostí o záruku za pohledávku se na EGAP obrací přímo úvěrující banka. Výše poskytovaného krytí činí až 80 % úvěru. Úvěry lze využít na provozní náklady, pracovní kapitál i inovace a zkvalitnění výroby. Příjem žádostí byl zahájen dne 5. 5. 2020.

Program COVID III 

Je určen pro OSVČ i podniky do 500 zaměstnanců včetně podnikatelů v zemědělství, kteří působí v České republice. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. bude poskytovat záruky za úvěry sjednané s komerčními bankami. Max. výše úvěru 50 mil. Kč. Max. výše záruky je až 90 % jistiny úvěru pro podnikatele do 250 zaměstnanců a až 80 % jistiny úvěru pro podnikatele s až 500 zaměstnanci. Program je realizován jako portfoliová záruka pro komerční úvěrové instituce na provozní úvěry poskytnuté do konce roku 2021. Podnikatel žádá o úvěr u komerční banky, která má uzavřenu smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s.

2. Nájem

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.

Ode dne účinnosti tohoto zákona do dne 31. 12. 2020 nemůže pronajímatel jednostranně ukončit nájem nebo podnájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti a slouží-li tento prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání, pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného v důsledku mimořádného opatření, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. To platí, pokud prodlení nastalo v době ode dne 12. 3. 2020 do dne 30. 6. 2020. Nájemce doloží pronajímateli důvody prodlení do 15 dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného. Právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů zůstává nedotčeno.

Pokud následně do konce roku 2020 nájemce neuhradí všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatné ode dne 12. 3. 2020 do dne 30. 6. 2020, má pronajímatel právo vypovědět nájem s délkou výpovědní doby 5 dnů. Toto právo má pronajímatel také tehdy, pokud prohlásí nájemce, že tyto pohledávky ve stanovené době neuhradí.

Pronajímatel může po ukončení mimořádných opatření, nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel.

Program COVID – Nájemné Výzva 2

Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Nájemce nesmí být spřízněn s pronajímatelem provozovny jak ve vztahu rodinném, tak obchodním.

Rozhodné období, na které se poskytuje podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % nájemného za rozhodné období. Participace pronajímatele není v této výzvě vyžadována. Před podáním žádosti musí být uhrazeno alespoň 50 % nájemného za rozhodné období.

Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele, žádosti o podporu lze podávat ode dne 21. 10. 2020 do dne 21. 1. 2021, výhradně elektronicky prostřednictvím portálu https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default. Pokud se žadatel registroval do systému v první výzvě, nová registrace není nutná.

3. Odložení záloh na dani z příjmů fyzických a právnických osob

Rozhodnutím ministryně financí č. j. 27709/2020/3901-2 ze dne 14. 10. 2020 o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události dochází za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí mj. k prominutí záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob splatných ode dne 15. 10. 2020 do dne 15. 12. 2020. Prominutím platby zálohy na tuto daň ovšem nedochází k prominutí platby daně samotné! Daňový subjekt oznamuje splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházejících z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách Finanční správy. Více zde.

D. OSVČ

1. „Ošetřovné“ pro OSVČ II

Příspěvek je určen osobám, které kvůli uzavření škol či jiných obdobných zařízení nemohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní a musí pečovat o dítě mladší 10 let nebo hendikepovaného člověka. Parametry pro čerpání příspěvku jsou nastaveny obdobně jako v případě tzv. krizového ošetřovného dle nově přijatého zákona č. 438/2020 Sb. Při splnění stanovených podmínek mohou OSVČ čerpat příspěvek ve výši 400 Kč za kalendářní den.

Nárok na příspěvek není dán u osob pobírajících invalidní nebo starobní důchod, rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství a u osob, které mají jiné zaměstnání. Příspěvek nelze kombinovat s (připravovaným) kompenzačním bonusem. Na stejné dítě/osobu nesmí čerpat tento příspěvek nebo jiný příspěvek plnící stejný účel jiná osoba.

Žádosti se budou podávat on-line prostřednictvím inteligentního formuláře dostupného na webových stránkách MPO. K žádosti se bude přikládat pouze čestné prohlášení. O příspěvek se žádá za každý kalendářní měsíc. Výzva k podávání žádostí by měla být zveřejněna počátkem listopadu letošního roku.

2. Program COVID-Kultura výzva č. 2

Cílem tohoto programu je kromě podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury rovněž pomoc formou příspěvku na činnost výkonných umělců a odborným umělecko-technickým profesím.

O jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti kultury mohou žádat umělecké profese v oblasti hudba, divadlo, tanec, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu. Výše jednorázového příspěvku činí 60 000 Kč.

Žádosti se podávají ode dne 23. 10. do dne 24. 11. 2020 výhradně on-line prostřednictvím portálu https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default. Součástí žádosti je přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti, zpráva o projektu a jeho plnění a dvě faktury nebo smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti nebo potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy.

3. Pozastavení elektronické evidence tržeb

Dne 27. 3. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Tímto zákonem byla po dobu (jarního) nouzového stavu a dalších tří měsíců po jeho ukončení pozastavena elektronická evidence tržeb.

Dne 3. 6. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Tímto zákonem dochází k prodloužení období, po které je pozastavena elektronická evidence tržeb, a to až do konce letošního roku.

Dne 3. 11. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů.

Další zákon, kterým se prodlužuje doba, po kterou je pozastavena elektronická evidence tržeb, tentokrát až do konce roku 2022.

E. Úpravy v oblasti státní sociální podpory, sociálních služeb a zaměstnanosti

Dne 14. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon stanovuje, že po dobu mimořádných opatření se nekrátí výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce o náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Dotčený zaměstnavatel také nemusí po uvedenou dobu dokládat svou bezdlužnost.

Po dobu mimořádných opatření se také nevyžaduje doklad o bezdlužnosti od zaměstnavatelů, kteří žádají o příspěvky z Programu Antivirus. Dále dohody uzavírané mezi Úřadem práce ČR a zaměstnavateli v rámci Programu Antivirus nabývají okamžité účinnosti bez potřeby vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv.

Dne 30. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.

Tímto zákonem je umožněno, aby všichni ti, kteří pobírají přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči, nemuseli pro nárok na výplatu ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí roku 2020 dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Automaticky jim bude přiznána dávka ve stejné výši jako ve třetím kalendářním čtvrtletí tohoto roku. To neplatí, byly-li již rozhodné skutečnosti pro nárok a jeho výši na tu kterou dávku pro čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2020 příslušnému úřadu práce doloženy.

F. Bydlení

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Ode dne účinnosti tohoto zákona do dne 31. 12. 2020 nemůže pronajímatel jednostranně ukončit nájem bytu, domu, nebo jejich části, je-li jeho účelem uspokojování bytových potřeb nájemce (obdobně platí i pro podnájem) pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného převážně v důsledku mimořádného opatření, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu plateb. To platí, pokud prodlení nastalo v době ode dne 12. 3. 2020 do dne následujícího po ukončení mimořádného opatření, nejpozději však do dne 31. 7. 2020. Nájemce bez zbytečného odkladu doloží pronajímateli důvody prodlení prostřednictvím potvrzení příslušného úřadu práce ČR, kterému musí předložit odpovídající doklady (formu a obsah stanoví metodický pokyn MPSV). Ochrana se nevztahuje na hrazení nákladů na služby. Právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů zůstává nedotčeno.

Pokud následně do konce roku 2020 nájemce neuhradí všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatné ode dne 12. 3. 2020 do dne následujícího po ukončení mimořádného opatření, resp. nejpozději do dne 31. 7. 2020, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Toto právo má pronajímatel také tehdy, pokud prohlásí nájemce nebo se stane nepochybným, že tyto pohledávky ve stanovené době neuhradí.

Pronajímatel může po ukončení mimořádných opatření, nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména pokud by v jejich důsledku neměl ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Pokud se v této věci strany nedohodnou, rozhodne o zrušení nájmu k návrhu pronajímatele soud.

Zákon také umožňuje příjemcům úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení na žádost (která je bezpoplatková) odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství až do dne 30. 11. 2020, doloží-li, že důvody neschopnosti splácet tkví v mimořádných opatřeních.

G. Tzv. Lex covid justice

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Jedná se o významný zákon z dílny Ministerstva spravedlnosti, který umožňuje na žádost dotčené osoby prominutí zmeškání lhůt k provedení úkonu v občanském soudním řízení, ve správním soudnictví, v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení (netýká se zmeškání lhůty k podání odvolání proti usnesení o příklepu stran prodeje nemovitých věcí), v insolvenčním řízení (nelze využít, týká-li se zmeškaný úkon věci, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto, nebo bylo zmeškáno odvolání či námitky proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci), v řízení podle zákona o Ústavním soudu, v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech, popř. umožňuje požádat o navrácení lhůty k provedení úkonu v trestním řízení, to vše z důvodů, které musí tkvít ve vydaných mimořádných opatřeních, jež znemožňovala či podstatně ztěžovala učinit předmětný úkon. Podle druhu řízení lze návrh na prominutí lhůty k provedení úkonu podat do 3-15 dnů od ukončení či zrušení mimořádného opatření, přičemž s návrhem je nutno spojit i zmeškaný úkon, nebyl-li již učiněn.

Tento zákon rovněž po omezenou dobu zavádí zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu řízení, např. odchylnou úpravu doručování, suspenduje povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, zakotvuje, že do dne 31. 8. 2020 se k insolvenčním návrhům podaným věřiteli nepřihlíží, že lze dlužníku na jeho návrh přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení  v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, i tehdy, je-li hodnota plnění, které obdrželi nezajištění věřitelé nižší než 30, resp. 50 % jejich pohledávek, a to za předpokladu, že dlužník prokáže, že tohoto plnění nebylo dosaženo v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření, anebo v případě schváleného reorganizačního plánu umožňuje dlužníkovi požádat o dočasné přerušení plnění tohoto plánu, a to až na dobu nejdéle do dne 31. 12. 2020 či upravuje dobu rozhodnou pro odporovatelnost právních úkonů dlužníka.

Po dobu mimořádných opatření přináší zákon také zvláštní úpravu ve vztahu k právnickým osobám, co se týče rozhodování právnických osob (rozhodování písemnou formou mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání), možného prodloužení funkčního období člena voleného orgánu právnické osoby (max. tři měsíce po skončení mimořádného opatření), resp. obnovení funkce v případě uplynutí funkčního období mezi dnem přijetí mimořádného opatření a dnem účinnosti tohoto zákona, prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace (max. tři měsíce po skončení mimořádného opatření, nejdéle do dne 31. 12. 2020).

Další oblastí úpravy předmětného zákona jsou zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí a exekucím. Do dne 30. 6. 2020 nesmí soudy provést výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nebo prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, ledaže povinný písemně oznámí, že má soud ve výkonu rozhodnutí pokračovat, nebo výkonem rozhodnutí jsou vymáhány pohledávky výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. Sepsané movité věci může soud zajistit jen v případě zvláštního zřetele hodném. Pro exekuční řízení platí uvedené příkazy obdobně. Tato úprava se vztahuje i na řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona s výjimkou případů, kdy byl již udělen příklep. V případě výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu se do dne 31. 12. 2020 blokace nevztahuje na peněžní prostředky do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce.

Do systému vložil:
Mgr. ŠEBKOVÁ Ester
Další články
Titulek
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023
Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
Kurzarbeit je tady!
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?
Stravenky vs. stravovací paušál
Plán akcí na rok 2021
Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – stav k 13. 10. 2020
Podzimní nabídka hotelu Olšanka pro členy odborů
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo