Kolektivní smlouva a možnost práce z domova
04.12.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 834x

Zákoník práce výslovně práci z domova neupravuje. Na práci z domova lze přiměřeně použít ustanovení § 317 zákoníku práce, který upravuje pracovní podmínky zaměstnance pracujícího mimo pracoviště zaměstnavatele. Vychází se zde z předpokladu, obdobně jako tomu je ve státech Evropské unie, že zákonem neupravené záležitosti si dohodnou účastníci sami, vlastními ujednáními, která však nesmějí být v rozporu se základními principy pracovněprávních vztahů uvedenými v § 1a zákoníku práce. V kolektivní smlouvě proto doporučujeme upravit pouze jako možnost práce z domova.

Dotaz: Dobrý den. Zahájili jsme kolektivní vyjednávání a jedním z požadavků zaměstnanců je i zahrnutí úpravy práce z domova do kolektivní smlouvy. Obracím se proto na svaz s požadavkem, zda nemáte k dispozici vzor úpravy práce z domova v kolektivní smlouvě. Děkuji. Předsedkyně ZO.

Odpověď: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, nejdříve uvedu krátce informace k práci z domova z hlediska právní úpravy. Zákoník práce výslovně práci z domova neupravuje. Na práci z domova lze přiměřeně použít ustanovení § 317 zákoníku práce, který upravuje pracovní podmínky zaměstnance pracujícího mimo pracoviště zaměstnavatele. Touto úpravou se sleduje v podmínkách liberální úpravy pracovněprávních vztahů, kdy je aplikována zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, využití některých nových forem organizace práce mimo pracoviště zaměstnavatele, nejčastěji tzv. práce na dálku (telework) nebo práce z domova (homework, homeoffice). Vychází se zde z předpokladu, obdobně jako tomu je ve státech Evropské unie, že zákonem neupravené záležitosti si dohodnou účastníci sami, vlastními ujednáními, která však nesmějí být v rozporu se základními principy pracovněprávních vztahů uvedenými v § 1a zákoníku práce. Podle uvedeného § 317 se na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, vztahuje zákoník práce s tím, že a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li nařízení vlády č. 590/2006 Sb. jinak nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192, tj. při dočasné pracovní neschopnosti; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit, c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. Dodávám ještě, že i když si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám, má povinnost vést evidenci své pracovní doby. Také je nutné vědět, že práce z domova s sebou nese i různá rizika spojená s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Je třeba řešit „vybavení“ zaměstnance při práci z domova a refundaci jeho nákladů spojených s prací z domova. Jak upravit práci z domova v kolektivní smlouvě? S ohledem na shora uvedené vysvětlení právní úpravy, kterou lze přiměřeně použít na práci z domova, s důrazem na individuální dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nelze konkrétní ujednání v kolektivní smlouvě upravit, nelze kolektivní smlouvou nahradit individuální dohodu smluvních stran pracovněprávního vztahu. V kolektivní smlouvě proto doporučuji upravit pouze jako možnost práce z domova, např. takto: „Práce z domova. Zaměstnavatel umožní zaměstnanci práci z domova, pokud to provozní podmínky u zaměstnavatele a druh práce vykonávaný zaměstnancem dovolují, a to na základě pracovní smlouvy (dohody o změně pracovní smlouvy) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a následným pokynem zaměstnavatele. Obecné náležitosti práce z domova upravuje Příloha č…, která je nedílnou součástí a přílohou této kolektivní smlouvy.“ Další variantou je, že úprava bude bez přílohy. Příloha by měla v obecné rovině upravovat pracovní podmínky při práci z domova tak, aby bylo naplněno mé v úvodu uvedené vysvětlení k právní úpravě. Vypracování přílohy bych ponechala na zaměstnavateli, zrovna tak se může každý zaměstnavatel rozhodnout a zaměstnanci navrhnout svůj postup, jak bude dohoda o práci z domova vypadat. Mé doporučení o úpravě práce z domova v pracovní smlouvě a následném pokynu k práci z domova je skutečně jen můj názor a postup ověřený praxí. Pokyn je jednostranně odvolatelný, kdežto pracovní smlouvu je možné změnit jen na základě dohody smluvních stran. Práce z domova je určitě významný institut pracovního práva, který jsme si mnozí v této nelehké době způsobené pandemií mohli osobně vyzkoušet a který i v budoucnu bude určitě daleko více využíván.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
pravo
Další články
Titulek
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů
Prostoj
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené
Nošení roušek
Práce přesčas a dovolená
Rozvázání pracovního poměru dohodou