Poradenství
Lékařské prohlídky svářečů
20.05.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 6 328x

Dotaz: Rád bych se zeptal, jak často mám chodit na lékařské prohlídky. Jsem v SBD zaměstnán jako údržbář, dělám různé drobné opravy, přičemž pracuji s ručním nářadím, s ručním elektrickým nářadím a občas svařuji pomocí obloukové svářečky.
Je mi 54 let, pracuji pouze v ranních směnách, podle naší personalistky jsem v kategorii 1. Nedávno jsem byl na opakovaném školení svářečů a tam říkali, že bych měl chodit na lékařské prohlídky každé dva roky. Naše personalistka mi ale říkala, že když jsem v kategorii 1, tak stačí prohlídka 1 x za čtyři roky.

Odpověď: Vaše personalistka asi vychází z platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky se periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. V příloze 2 vyhlášky části II Rizika ohrožení zdraví jsou uvedeny činnosti, u nichž je riziko ohrožení zdraví, u kterých se provádí prohlídky častěji. Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, pokud není pro provedení periodické prohlídky stanovena kratší lhůta, se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Svářeči ale ve výše uvedené příloze k vyhlášce uvedeni nejsou.
Pro svářeče platí zvláštní úprava četnosti lékařských prohlídek, stanovená technickou normou. Bohužel tato norma je dostupná pouze po zaplacení poplatku. Konkrétně se jedná o změnu Z4 ČSN 050601, která vyšla v červenci 2019.
Podle normy je Váš doklad o odborné kvalifikaci (Průkaz odborné kvalifikace svářeče nebo Průkaz zaškoleného pracovníka) platný, pokud obsahuje:

  • potvrzení příslušného pověřeného svářečského dozoru o úspěšném absolvování periodického doškolení a přezkoušení podle příslušných předpisů, přičemž potvrzení není starší než dva roky;
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, přičemž lékařské prohlídky se provádí nejméně jednou za čtyři roky, a u osob starších než 50 let nejméně jednou za dva roky, pokud organizace nestanovila jiný interval lékařských prohlídek podle pracovních podmínek na příslušném pracovišti;
  • potvrzení zaměstnavatele v Průkazu odborné kvalifikace svářeče nebo Průkazu zaškoleného pracovníka. Tím zaměstnavatel potvrzuje odpovědnost za provádění sjednaných svářečských prací se svářečem a za BOZP.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Další články
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená