Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
26.07.2021 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 443x

Pod číslem 250/2021 vyšel nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Vyhrazeným technickým zařízením je dle tohoto zákona tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Zákon upravuje požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu. Stanoví pravidla pro výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Dále upravuje práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují. V neposlední řadě určuje předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

V § 25 se mimo jiné ruší následující předpisy: zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních) a další.

Zákon také přináší změny v dalších zákonech jako například: zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Titulek
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...