Poradenství
Revize přenosných elektrických spotřebičů
29.07.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 650x

Dotaz: Musí se i nadále provádět revize prodlužovacích přívodů, počítačů a vrtaček? Podle § 3 odst. 2 nového nařízení vlády 1920/2022 Sb. už vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou ruční elektromechanická nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti, a prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody. Revize v našem podniku dělá externí revizní technik a nás to zatěžuje jednak finančně, jednak taky časově. Revizní technik k nám chodí každý rok, stráví u nás celý týden a někdo se mu musí věnovat.

Odpověď:

Ano, máte pravdu, že přenosné elektrické spotřebiče už nejsou vyhrazeným elektrickým zařízením. Ale podle § 102 zákoníku práce je zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. V § 349 zákoníku práce se říká, že právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými směsmi a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pro přenosné elektrické spotřebiče včetně prodlužovacích přístrojů platí technická norma ČSN 33 1610 ed. 2 stanovující kontroly, opakované zkoušky a opakované revize. Tato norma byla vydána v listopadu 2009 a má jednu opravu a dvě změny. Změna 1 je z dubna 2021, změna 2 vyšla v září 2021. Podle těchto norem se mají revize a kontroly přenosných elektrických zařízení provádět, i když nově nejsou vyhrazeným elektrickým zařízením.

Kontrolu přenosných elektrických zařízení provádí jejich uživatel před použitím. Pro provádění kontrol musí být uživatel prokazatelně proškolen jako osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů se mají provádět v termínech uvedených v tabulce 1 ČSN 33 1600 ed. 2 změna 2. Lhůty se pohybují podle skupiny spotřebiče, třídy ochrany a způsobu použití od 3 měsíců do 24 měsíců. Opakované zkoušky elektrických spotřebičů během jejich používání mohou provádět osoby znalé pro samostatnou činnost podle § 5 výše uvedeného nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve § 6 vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb.). Tito pracovníci musí být prokazatelně proškoleni v praktickém provádění zkoušek a měření podle ČSN EN 50699 z roku 2021 a zároveň mít dostatečné a průkazné znalosti konstrukce elektrického spotřebiče, který je předmětem kontroly. Pracovníci provádějící opakované kontroly musí mít k dispozici měřicí přístroje schopné provádět všechna předepsaná měření.

Opakované revize se mají provádět dle výše uvedené tabulky ve lhůtách 12 až 96 měsíců podle skupiny spotřebiče, třídy ochrany a způsobu použití. Kdo má provádět revize norma nestanoví.

V souvislosti s Vaším dotazem bych upozornil na článek na internetu v novinkách (https://www.novinky.cz/) ze dne 16. 7. 2022. Podle tohoto článku došlo k požáru sběrny v areálu kladenské Poldi, při kterém vybuchovaly plynové lahve. V areálu byl jeden lehce popálený muž, který se zřejmě také nadýchal zplodin. Záchranáři ho po ošetření převezli do kladenské nemocnice. Lehké zranění utrpěl i jeden z hasičů. Přímé škody na budově a technickém vybavení předběžně vyčíslili na dvacet milionů korun, uchránit se podařilo majetek za pět milionů.
Podle vyšetřovatelů vznikl požár po vznícení prodlužovacího kabelu.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Práce přesčas na pracovní cestě