Poradenství
Obsah kolektivní smlouvy
23.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 647x

Dotaz: Při kolektivním vyjednávání zaměstnavatel pravidelně požaduje, aby kolektivní smlouva ukládala povinnosti i jednotlivým zaměstnancům. Například:

- Zaměstnanec je povinen vyčerpat dovolenou z předchozího kalendářního roku nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
- Zaměstnanec se zavazuje, že dovolenou z předchozího kalendářního roku vyčerpá nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
- Zaměstnanec je povinen si na docházkovém lístku vyznačit příchod do zaměstnání a jakýkoliv odchod ze zaměstnání (z pracoviště).
- Zaměstnanec nesmí do práce nosit mobilní telefon.
- Zaměstnanec nesmí v práci používat vlastní mobilní telefon atd.

Mohl bych uvést i další, podobné příklady. Je takovýto postup v pořádku?

OdpověďBohužel se s výše uvedenými ujednáními v kolektivních smlouvách setkáváme. Je pravda, že se již jedná pouze o ojedinělé případy. Výše uvedená ujednání sjednaná v kolektivní smlouvě zaměstnance samozřejmě nezavazují.

Důvody:

1. Jedná se o „zdánlivé právní jednání“. Vyplývá to z § 23 odst. 1 zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno, že k ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem (zákoníkem práce), se nepřihlíží. Výše uvedený nový právní institut (zdánlivé právní jednání) byl do našeho právního řádu zakotven novým občanským zákoníkem. Zdánlivé právní jednání je stručně a srozumitelně řečeno takové právní jednání, k němuž se podle zákona nepřihlíží a na které se hledí, jako kdyby k němu nikdy nedošlo.

Zde může někdo namítnout, že z § 4a odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že k úpravě povinností zaměstnance smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a kolektivní smlouva je také smlouva. K tomu je nutné uvést, že kolektivní smlouva je sice smlouva, ale není uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (jako např. pracovní smlouva), ale mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Dále je nutné zde připomenout, že to zakazuje i výše uvedený § 23 odst. 1 zákoníku práce.

2. Dalším důvodem neplatnosti výše uvedených ujednání kolektivní smlouvy je skutečnost, že zaměstnanec není smluvní stranou kolektivní smlouvy, a proto mu kolektivní smlouva nemůže ukládat nějaké povinnosti.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
kolektivni-vyjednavaniobcansky-zakonikpravozakonik-prace
Další články
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba