Poradenství
Prohlubování kvalifikace
31.07.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 740x

Dotaz:
Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci červnu 2023 jsem se jako mistr zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce. Školení se uskutečnilo v sobotu. Moje účast na něm byla povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu spor ohledně jeho placení. Zaměstnavatel mně tvrdí, že mi toto školení nemůže zaplatit, že by si ho nemohl dát do nákladů. Je to pravda? Jsem zaměstnán ve společnosti s ručením omezeným.

Odpověď:

Není to pravda. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prohlubování kvalifikace, nárok na mzdu máte. Podle § 230 zák. práce se prohlubováním kvalifikace rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Dále je zde uvedeno, že účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat – konkrétně to je uvedeno v § 230 odst. 3 zák. práce.

Zaměstnavatel je tedy povinen Vám za školení (za každou hodinu školení) poskytnout mzdu, příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za práci přesčas. Místo příplatku za práci přesčas Vám může poskytnout náhradní volno. Náhradní volno Vám však může poskytnout pouze tehdy, pokud s tím budete souhlasit. Příplatek za práci přesčas by Vám nenáležel, pokud by u Vás byla mzda podle § 114 odst. 3 zák. práce sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Bohužel praxe je zcela jiná. Zaměstnavatelé většinou zaměstnancům v těchto případech nehradí žádnou mzdu ani příplatky a zaměstnanci nemají odvahu to vymáhat.

Dále Vám náleží cestovní náhrady, jestliže Vám nějaké vznikly, zejména jízdní výdaje a stravné. Stravné Vám pravděpodobně bude podle § 163 odst. 2 zák. práce kráceno, protože Vám zaměstnavatel zřejmě bezplatně zajistil stravování. Na cestovní náhrady máte nárok podle § 152 písm. c) zák. práce a podle § 156 odst. 2 zák. práce.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku