Poradenství
Prohlubování kvalifikace
31.07.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 453x

Dotaz:
Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci červnu 2023 jsem se jako mistr zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce. Školení se uskutečnilo v sobotu. Moje účast na něm byla povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu spor ohledně jeho placení. Zaměstnavatel mně tvrdí, že mi toto školení nemůže zaplatit, že by si ho nemohl dát do nákladů. Je to pravda? Jsem zaměstnán ve společnosti s ručením omezeným.

Odpověď:

Není to pravda. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prohlubování kvalifikace, nárok na mzdu máte. Podle § 230 zák. práce se prohlubováním kvalifikace rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Dále je zde uvedeno, že účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat – konkrétně to je uvedeno v § 230 odst. 3 zák. práce.

Zaměstnavatel je tedy povinen Vám za školení (za každou hodinu školení) poskytnout mzdu, příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za práci přesčas. Místo příplatku za práci přesčas Vám může poskytnout náhradní volno. Náhradní volno Vám však může poskytnout pouze tehdy, pokud s tím budete souhlasit. Příplatek za práci přesčas by Vám nenáležel, pokud by u Vás byla mzda podle § 114 odst. 3 zák. práce sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Bohužel praxe je zcela jiná. Zaměstnavatelé většinou zaměstnancům v těchto případech nehradí žádnou mzdu ani příplatky a zaměstnanci nemají odvahu to vymáhat.

Dále Vám náleží cestovní náhrady, jestliže Vám nějaké vznikly, zejména jízdní výdaje a stravné. Stravné Vám pravděpodobně bude podle § 163 odst. 2 zák. práce kráceno, protože Vám zaměstnavatel zřejmě bezplatně zajistil stravování. Na cestovní náhrady máte nárok podle § 152 písm. c) zák. práce a podle § 156 odst. 2 zák. práce.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku