Kontroly nouzového osvětlení
11.03.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 400x

Podle § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. Provozuschopnost instalovaného nouzového osvětlení se mimo jiné prokazuje dokladem o kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

Podle § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. Provozuschopnost instalovaného nouzového osvětlení se mimo jiné prokazuje dokladem o kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele nouzového osvětlení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem nouzového osvětlení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení provedena, 

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo,

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení, 

e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

f) písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

O kontrolách nouzového osvětlení pojednává norma ČSN EN 50172. Norma se vztahuje na zajištění elektrického nouzového osvětlení na všech pracovištích a prostorech přístupných veřejnosti. Tato evropská norma se nevztahuje na soukromé prostory domácností, ale její požadavky je možno uplatnit i na společné únikové cesty vícepodlažních obytných budov. Tuto evropskou normu je možno použít i pro náhradní osvětlení používané jako nouzové osvětlení.

Podle článku 6 výše uvedené normy musí být pro nouzové osvětlení veden provozní deník, aby se do něj zaznamenávaly běžné prohlídky, zkoušky, poškození a změny. Deník vede odpovědná osoba jmenovaná provozovatelem nebo vlastníkem provozních nebo obytných prostor. 

 Do provozního deníku musí být zaznamenány alespoň tyto údaje:

a) datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav;

b) datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu);

c) datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky;

d) datum a stručný popis každé závady a její nápravy;

e) datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení;

f) pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti.

Deník může obsahovat též stránky týkající se jiných bezpečnostních záznamů, např. požárních poplachů. V deníku mohou být též podrobnosti týkající se jednotlivých součástek svítidel, jako jsou typ světelného zdroje, baterie a pojistky.

Podle článku 7 normy musí být denně kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení. To znamená vizuální kontrolu indikátorů, aby se zjistilo, zda je systém v řádném stavu – nevyžaduje se zkouška (test) funkce.

Jedenkrát za měsíc se musí rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každá značka východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení. Nouzová svítidla se rozsvěcují jen na dobu nutnou ke zjištění, zda svítí. Kontrola má být zaměřena na to, jestli řádně fungují a jestli jsou čistá. Nakonec by se nouzové osvětlení mělo zapnout a mělo by se zkontrolovat, zda veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateriových systémů se musí navíc zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému.

Jednou za rok se musí rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každá značka východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení. Nouzová svítidla se rozsvěcují na celou jmenovitou dobu provozu dle informace výrobce. V provozu se nejčastěji vyskytují nouzová světla s dobou provozu 1 a 3 hodiny. Napájení osvětlení se musí znovu obnovit a nouzové osvětlení se má zkontrolovat, aby se ověřilo, zda veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. Musí se zkontrolovat, jestli nabíjecí zařízení řádně funguje. 

Václav Čikl

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Titulek
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?