Zpravodaj
K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu
14.04.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 2 393x

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Považujeme za nezbytné uvést na pravou míru podstatu opatření schválených vládou, která se týkají ukončení nájmu. V řadě případů se totiž jedná spíše o zjednodušení problému při pochopení a výkladu těchto opatření. Je třeba především zdůraznit, že navrhovaná úprava v žádném případě neznamená, že nájemce není povinen hradit nájemné, že se mu vlastně odpouští, a tím méně, že jde o jakýsi návod pro neplacení. Tak to v žádném případě není.

Cílem navrhované úpravy je ochránit ty nájemce, kteří se v důsledku krizových opatření ocitnou v tak tíživé situaci, že by úhrada byť jen části nájemného byla pro ně likvidační. Z tohoto důvodu je požadováno, aby nájemce doložil pronajímateli odpovídajícím a hodnověrným způsobem, že nemá dostatečné příjmy z důvodů krizových opatření spojených s výskytem koronaviru. Pokud nájemce bude nečinný, neprodleně a bez zbytečného odkladu nedoloží pronajímateli absenci příjmů, ochranná opatření se na něj nevztahují.

Lze předpokládat, že řada pronajímatelů vnímá krizovou situaci a sama se s nájemcem dohodne na přechodně nižším nájemném, či si sami dohodnou splátkový kalendář, který bude pro obě strany vyhovující.

Nájemce si sám musí uvědomit, že ochrana, která je mu navrhovanou úpravou poskytována, je časově omezená, a i v případě jejího oprávněného využití jej vzniklé závazky do budoucna značně zatíží, přičemž bude vystaven možnosti okamžité výpovědi v případě nesplnění povinností spojených s úhradou závazků vůči pronajímateli včetně úroků z prodlení. Lze proto očekávat, že toto opatření využijí skutečně jen ti nejpotřebnější.

Návrh zákona neruší povinnost hradit služby. Pokud tedy nájemce nebude hradit zálohy na úhradu služeb spojených s bydlením, ochrana se na něj nevztahuje.

Považujeme za nezbytné též upozornit, že v těch případech, kdy si nájemce a pronajímatel sjednali jistotu, lze na úhradu vzniklých nedoplatků v prvé řadě použít takto složené prostředky a není třeba přistupovat k využití ochrany navrhované v krizovém zákoně. Jistotu pak nájemce v přiměřené době opětovně navýší.

Ochrana nájemce tedy spočívá v tom, že v případě, kdy nemá dostatečné příjmy z důvodů krizových opatření spojených s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, nemůže pronajímatel nájem ukončit po stanovenou dobu z důvodu neplacení nájemného. Doba splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření při epidemii, bude prodloužena do konce ochranné doby. Po uplynutí této doby může pronajímatel nájem vypovědět, a to bez výpovědní doby.

Nic se nemění na tom, že pronajímatel může nájem ukončit z jiných zákonných důvodů, anebo v případě, kdy k neplacení nájemného došlo před začátkem rozhodné doby, tedy před 12. 3. 2020.

Tímto zákonem je také stanovena nezbytná minimální ochrana pronajímatele, pokud by se v důsledku ochrany nájemce ocitl sám ve značné nouzi. Pronajímatel však může tuto ochranu uplatnit nejdříve po skončení nouzového stavu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravě bytových družstev. Pokud se jedná o stávající bytová družstva, je třeba vnímat jejich rozdílné postavení. Problémy mohou nastat zejména v těch případech, kdy družstva nevytvářejí zisk, neboť nájemci družstevních bytů hradí pouze náklady spojené s provozem domu. Mezi tyto náklady lze zařadit především úhradu pojistného, daně z nemovitosti a správy domu. Lze dovodit, že všechny nezbytné náklady, které družstvo musí kontinuálně nést, nadále musí být ze strany nájemců, členů družstva hrazeny, neboť absence jejich úhrady by mohla ohrozit chod domu. Takže se omezení podle tohoto zákona na ně nemohou vztahovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že každý nájemník musí platit nájemné, a to hned nebo v odůvodněných případech částečně nebo později. Pouze ti, jejichž situace úzce souvisí se současnou situací, tedy, jejichž příjem se výrazně snížil v souvislosti s mimořádnými opatřeními, mohou čerpat určité úlevy, avšak po přechodnou dobu. Po skončení mimořádných opatření bude muset nájemník do konce května 2021 dlužnou částku plně uhradit včetně úroků z prodlení. Co se týká poplatků za služby, povinnosti tyto platit nájemník zbaven není.

Zdroj: www.mmr.cz

Poslední úprava: 14. 4. 2020

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Petice proti propouštění bez udání důvodu, veřejné projednání ve výboru PS
Turnaj v šipkách je úspěšně za námi!
Připojte se k protestu 21. května 2024 ve 12.00 na Malostranském náměstí v Praze
MÁTE PADÁKA – Kampaň proti výpovědi bez udání důvodu – Dneska my, zítra vy
OS UNIOS SLAVÍ 30 LET
Jednoduché účetnictví pro základní organizace OS UNIOS
Hezké Vánoce a šťastný nový rok
Podpořte Den protestů ČMKOS i svým podpisem
Přijďte na demonstraci „Za lepší budoucnost ČR“ dne 27. 11. 2023 ve 12.00 hod. na Palachovo náměstí v Praze
Protestní setkání odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací
Děkujeme, že jste podepsali petici organizovanou ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích.
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína