Poradenství
Dotaz: Odměna za výkon funkce hospodářky ZO
11.02.2014 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 4 699x

Odborová organizace poskytuje odměnu ve výši 2 000 Kč měsíčně za výkon funkce hospodářky ZO, která je členkou ZV. Jaké jsou povinnosti v návaznosti na poskytnutou odměnu:   

Odborová organizace poskytuje odměnu ve výši 2 000 Kč měsíčně za výkon funkce hospodářky ZO, která je členkou ZV. Jaké jsou povinnosti v návaznosti na poskytnutou odměnu:   

a)  odměňovaného funkcionáře,

b)  odborové organizace?

Odpověď: Odměna za výkon funkce (předseda, místopředseda, člen závodního výboru, hospodář, revizor) ve výši 2 000 Kč měsíčně je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění (dále jen ZDP) posuzována jako příjem ze závislé činnosti (funkční požitek), který podléhá zdanění dle uvedeného ZDP. Současně odměna podléhá také odvodům zdravotního pojistného dle zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění.

Funkcionář hradí

- pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1/3 z 13,5% to je 4,5%,

-  zálohu na daň z příjmů ve výši 15% ze superhrubé mzdy (srážkovou daň od r. 2014 již nelze uplatnit).

Pozn.: při výši odměny 2 000 Kč není povinnost pojistné na sociální pojištění odvádět.

Povinnost odborového funkcionáře

-  po uplynutí zdaňovacího období požádá funkcionář nejpozději do 15. února následujícího roku odborovou organizaci o vydání potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňového zvýhodnění. Funkcionář příjem na základě potvrzení zahrne do daňového přiznání, které si sám podá do 30. 3. popř. do 30. 6., pokud podává přiznání prostřednictvím daňového poradce.

Odborová organizace hradí

-  pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2/3 z 13,5% to je 9%. Pojistné odvádí odborová organizace i za funkcionáře, to znamená v celkové výši 13,5% (tj. 4,5% + 9%). Zaokrouhlování pojistného se provádí podle zákona tak, že z vyměřovacího základu se vypočte 13,5 %, a tato částka se zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru. Pojistné se odvádí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Nejpozději v den splatnosti pojistného se předá příslušné zdravotní pojišťovně, u které je funkcionář pojištěný, přehled o platbách pojistného.

Povinnosti odborové organizace ve vztahu ke zdravotnímu pojištění

-  přihlásit odborovou organizaci jako zaměstnavatele – vyplnit a odevzdat formuláře „Přihláška zaměstnavatele“ příslušné zdravotní pojišťovně,

-  přihlásit zaměstnance do osmi dnů od nástupu do zaměstnání (v případě odborového funkcionáře se jedná o nástup do funkce) na tiskopise „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ a hlášení všech změn v uvedeném termínu,

 odvádět pojistné ve stanovených termínech, za den platby se podle zákona považuje:

-  u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,

-  u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná zdravotní pojišťovna hotovost přijali,

-  o uskutečněných platbách pojistného vést průkaznou evidenci. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance. Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

Povinnosti odborové organizace ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob

Odborová organizace musí splnit následující povinnosti vůči finančnímu úřadu:

-  při výplatě odměny za výkon funkce, či jiné odměny za práci ze závislé činnosti, srazit zálohu na daň při výplatě odměny a daň odvést správci daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce,

-  pouze v případě uzavření dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně uplatní srážkovou daň ve výši 15% (§ 6 odst.4) ZDP), kterou odvede správci daně nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž měla povinnost daň srazit (dohodu o provedení práce nelze uzavřít s funkcionářem za výkon funkce v odborové organizaci, pokud je členem ZV).

Povinnosti odborové organizace vůči členům, kterým vyplatila odměny:

-  nejpozději do 10 dnů od jejich požádání vystaví „ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražených zálohách a daňového zvýhodnění“, které je nutné použít pro podání daňového přiznání,

-  ke snížení základu daně členů odborů vystaví hromadné potvrzení o zaplacených členských příspěvcích, pokud zúčtování daně provádí zaměstnavatel nebo jednotlivé potvrzení, jestliže si člen odborové organizace podává daňové přiznání sám.

Mezi další povinnosti, které je nutné splnit, náleží předložení místně příslušnému finančnímu úřadu následující hlášení:

-  „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ - odborová organizace vyplní po uplynutí kalendářního roku uvedený tiskopis a předá dle ust. § 38j ZDP finančnímu úřadu nejpozději do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku (do 3. března 2014), resp. 20. března, pokud by podávala toto vyúčtování elektronicky,

-  „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“ předává odborová organizace na finanční úřad pouze v případě, že:

-  za r. 2013 vyplácela odměnu v souladu s ust. § 6 ZDP např. za výkon funkce do výše 5 000 Kč měsíčně,

-  za r. 2014 bude vyplácet odměnu z dohody o provedení práce, která by nepřesáhla částku 10 000 Kč měsíčně.

Vyúčtování předá správci daně do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. Za r. 2013 je lhůta do 1. 4. 2014 (§137 zákona č. 280/2009, daňový řád v platném znění).

Při výplatě odměny ve výši 2 500 Kč a více, podléhá odměna také odvodům sociálního pojistného v souladu se zákonem č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v platné znění.

Funkcionář hradí, kromě pojistného na zdravotní pojištění a zálohy na daň, pojistné na sociální pojištění ve výši 6,5% pokud funkcionář není účastný 2. důchodového pilíře (3,5% jestliže je účastný).

Odborová organizace hradí

-  pojistné na sociální pojištění ve výši 25%, pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Odborová organizace, jako plátce pojistného, je povinna pojistné za rozhodné období, kterým je kalendářní měsíc, odvést za příslušný kalendářní měsíc v období jeho splatnosti, tj. od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Ke dni splatnosti pojistného je zároveň povinna příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ předložit s požadovanými údaji Přehled o výši pojistného.

Další povinnosti odborové organizace ve vztahu k sociálnímu pojištění

-  přihlásit se do registru zaměstnavatelů na tiskopise „Přihláška zaměstnavatele (mzdové účtárny) do registru zaměstnavatelů“, a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.  V případě zániku povinnosti registrace, odhlásit se na tiskopise „Odhláška zaměstnavatele (mzdové účtárny) z registru zaměstnavatelů,

-  hlásit všechny změny v údajích, které uvedla na předepsaném tiskopise, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala,

-  používat přidělený variabilní symbol zaměstnavatele a mzdové účtárny ve styku s OSSZ a ČSSZ,

-  oznámit příslušné OSSZ den nástupu zaměstnance (odborového funkcionáře) do zaměstnání, den skončení zaměstnání se zaměstnancem a další stanovené údaje na předepsaném tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání-skončení zaměstnání“, a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů a je rovněž povinen hlásit všechny změny již nahlášených údajů ve lhůtě 8 kalendářních dnů,

-  vést evidenci o zaměstnancích a tyto údaje musí být uschovány po dobu 10 kalendářních roků, pokud zákon o důchodovém pojištění nebo jiný předpis nestanoví lhůtu delší (mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.),

-  poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům OSSZ při kontrole plnění povinností zaměstnavatele (odborové organizace) v pojištění,

-  další povinnosti dle požadavků OSSZ.

Ing. Anna Kodlová

Do systému vložil:
Témata
danedotazy-clenuekonomicka-poradnamzda
Další články
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy