Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
13.02.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 751x

Dotaz: Regionální manažer tvrdí naší odborové organizaci, že musíme každý rok poslat přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku. Nikdy jsme to nedělali, tak proč to musíme dělat nyní a podle jakého právního předpisu tomu tak je?

Dotaz: Regionální manažer tvrdí naší odborové organizaci, že musíme každý rok poslat přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku. Nikdy jsme to nedělali, tak proč to musíme dělat nyní a podle jakého právního předpisu tomu tak je?

Odpověď: V poslední době jsme obdrželi několik obdobných dotazů k tomu, zda a proč jsou odborové organizace povinny zveřejňovat účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích ve sbírce listin veřejného rejstříku. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále „ZoÚ“ nebo „zákon o účetnictví“), respektive novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. přinesla zásadní povinnost zveřejňovat účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích. Tuto povinnost mají nově všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, které mají zároveň povinnost účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích sestavovat, tedy i odborové organizace.

V souladu s ustanovením § 21a ZoÚ mají odborové organizace povinnost zveřejnit účetní závěrku.

V případě, že odborové organizace vedou:

podvojné účetnictví, zveřejňují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky je uveden ve vyhl. č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví,

jednoduché účetnictví, mají povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích. Rozsah a uspořádání položek přehledu jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhl. č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.

Jednoduché účetnictví může vést odborová organizace, pobočná odborová organizace, pokud není plátcem daně z přidané hodnoty, její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč (§ 1f ZoÚ).

Odborové organizace vedoucí jednoduché účetnictví mají rovněž povinnost vést přehled o příjmech a výdajích, ale ten nemusí zveřejňovat ve sbírce listin veřejného rejstříku (k uvedenému viz ustanovení § 13b odst. 4 zákona o účetnictví). Jde o tzv. mikro neauditované účetní jednotky.

Mikro neauditované účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis (§ 21a ZoÚ).

Dle § 1b ZoÚ je odborová organizace mikro účetní jednotkou, pokud k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a) aktiva celkem 9 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Do kdy musí být přehled o majetku a závazcích (účetní závěrka) zveřejněna?

Účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od okamžiku, kdy byla schválena, nejpozději ale do konce následujícího kalendářního roku (viz ustanovení § 21a zákona o účetnictví).

Účetní závěrka za rok 2016 tak musí být zveřejněna nejpozději do konce roku 2017, účetní závěrka za rok 2017 musí být zveřejněna do konce roku 2018, a to i v případě, že by do té doby nebyla členskou schůzí schválena.

Novela zákona o účetnictví stanoví v přechodných ustanoveních také postup zveřejňování „starých“ přehledů o majetku a závazcích (účetních závěrek) odborových organizací (za předchozí 2 roky):

· přehled o majetku a závazcích (účetní závěrka) za rok 2014 měla být zveřejněna již do 31. 3. 2016,

·  přehled o majetku a závazcích (účetní závěrka) za rok 2015 měla být zveřejněna do 30. 11. 2017.

Co se stane, pokud povinnost nebyla splněna?

Pokud čtete tyto informace a jsou pro vás novinkou, už jste nejspíš porušili povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích (účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu) za příslušné roky tak, jak je v této odpovědi uvedeno. Není třeba propadat panice. Nedá se očekávat, že by rejstříkové soudy nějak bleskově byly schopny tuto povinnost kontrolovat. Přesto doporučuji v průběhu tohoto roku vše napravit.

Pokud soud zjistí, že povinnost byla ze strany právnické osoby porušena, vyzve ji k nápravě a stanoví jí k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud by ani v rámci této lhůty nebyla náprava zjednána, může soud uložit pokutu až 100 000 korun. To je hodně, a proto se vyplatí raději své povinnosti splnit a účetní závěrku do sbírky listin založit.

Kdo přehled posílá a kam se posílá?

Doposud za pobočné odborové organizace posílal přehled o majetku a závazcích (účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu) na Městský soud v Praze svaz.

Od letošního roku je tomu jinak. Uvedené listiny pošle příslušnému krajskému soudu každá jednotlivá organizace sama (vzor průvodního dopisu je přiložen). Místní příslušnost je dána sídlem pobočné odborové organizace. Seznam krajských soudů je uveden na www.justice.cz. V případě nejasností se obracejte na svého regionálního manažera.

Jako návod, jak postupovat, vám poslouží následující přílohy:

Průvodní dopis pro krajský soud;

Přehled o majetku a závazcích … k vyplnění;

Přehled o majetku a závazcích … s vysvětlivkami.

 JUDr. Jitka Kocianová, Bc. Jana Koudelková

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenu
Další články
Titulek
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?