Poradenství
Revize kotlů
12.12.2019 | Poradenství | Od našich členů | region: Olomouc | Přečteno: 2 151x

Dotaz: Dobrý den, bydlím na vesnici v rodinném domě, topím plynovým kotlem a chtěl bych se zeptat, jestli musím zvát někoho na revizi. Soused topí dřevem a říkal, že on musí zajišťovat revize jeho kotle. Bojím se, abych něco nezanedbal, když se každou chvíli v mediích objevují zprávy o tom, jak někde vybuchl plyn.

Podle současně platné legislativy (zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, vyhláška č. 21/1979 Sb., v platném znění, a vyhláška č. 85/1978 Sb.) jsou revize plynových zařízení povinny zajišťovat právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost. Kontroly musí zajistit nejméně 1 x ročně a revizi podle harmonogramu vypracovaného nejméně na tříleté období.  

Na Váš případ, tj. provoz plynového kotle v rodinném domě, se podle mého názoru vztahuje ustanovení § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, kde je v odstavci 1 písmeno i) uvedeno, že jste povinen dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. V návodech od výrobců kotlů najdete doporučení, že pravidelná údržba je velmi důležitá pro spolehlivý chod kotle a dosažení vysoké životnosti kotle a účinnosti spalování. Výrobce doporučuje uživateli, aby se spojil se servisní organizací v místě bydliště a zajistil si pravidelné prohlídky kotle po roce činnosti. Servisní technik provede kontrolu ovládacích a zabezpečovacích prvků kotle, kontrolu těsnosti plynového a vodního rozvodu, popř. vyčistění hořáku a výměníku od spálených prachových částic.

Kontroly a revize rozvodu plynu až po Váš hlavní uzávěr (HUP) zajišťuje plynárenská společnost. Plynovod od hlavního uzávěru ke kotli, případně sporáku, je už ve Vaší správě a doporučoval bych Vám se domluvit také se servisním technikem, aby Vám provedl kontrolu celého plynového zařízení.
V současné době se připravuje nová právní úprava pro provoz vyhrazených technických zařízení (plynová, elektrická, tlaková, zdvihací), tak uvidíme, jak to dopadne.

Váš soused musí provádět pravidelně, nejméně jednou za tři roky, prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce. Je to podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Foto k článku
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů