Poradenství
Revize kotlů
12.12.2019 | Poradenství | Od našich členů | region: Olomouc | Přečteno: 2 652x

Dotaz: Dobrý den, bydlím na vesnici v rodinném domě, topím plynovým kotlem a chtěl bych se zeptat, jestli musím zvát někoho na revizi. Soused topí dřevem a říkal, že on musí zajišťovat revize jeho kotle. Bojím se, abych něco nezanedbal, když se každou chvíli v mediích objevují zprávy o tom, jak někde vybuchl plyn.

Podle současně platné legislativy (zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, vyhláška č. 21/1979 Sb., v platném znění, a vyhláška č. 85/1978 Sb.) jsou revize plynových zařízení povinny zajišťovat právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost. Kontroly musí zajistit nejméně 1 x ročně a revizi podle harmonogramu vypracovaného nejméně na tříleté období.  

Na Váš případ, tj. provoz plynového kotle v rodinném domě, se podle mého názoru vztahuje ustanovení § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, kde je v odstavci 1 písmeno i) uvedeno, že jste povinen dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. V návodech od výrobců kotlů najdete doporučení, že pravidelná údržba je velmi důležitá pro spolehlivý chod kotle a dosažení vysoké životnosti kotle a účinnosti spalování. Výrobce doporučuje uživateli, aby se spojil se servisní organizací v místě bydliště a zajistil si pravidelné prohlídky kotle po roce činnosti. Servisní technik provede kontrolu ovládacích a zabezpečovacích prvků kotle, kontrolu těsnosti plynového a vodního rozvodu, popř. vyčistění hořáku a výměníku od spálených prachových částic.

Kontroly a revize rozvodu plynu až po Váš hlavní uzávěr (HUP) zajišťuje plynárenská společnost. Plynovod od hlavního uzávěru ke kotli, případně sporáku, je už ve Vaší správě a doporučoval bych Vám se domluvit také se servisním technikem, aby Vám provedl kontrolu celého plynového zařízení.
V současné době se připravuje nová právní úprava pro provoz vyhrazených technických zařízení (plynová, elektrická, tlaková, zdvihací), tak uvidíme, jak to dopadne.

Váš soused musí provádět pravidelně, nejméně jednou za tři roky, prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce. Je to podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Foto k článku
Další články
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas