Výpověď
04.03.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 700x

Dotaz: Zaměstnavatel mi dal výpověď, kterou jsem napadl u soudu. Nyní po několika jednáních mně zaměstnavatel písemně oznámil, že do pravomocného ukončení tohoto soudního sporu mně bude přidělovat práci podle původní platné pracovní smlouvy. Jak se mám zachovat? Když nastoupím, nevznikne náhodou nový pracovní poměr?

Odpověď: Nový pracovní poměr Vám zde rozhodně nevznikne. Doporučuji Vám okamžitě do zaměstnání nastoupit. Jestliže v tomto soudním sporu budete mít úspěch, tj. soud rozhodne, že výpověď, kterou Vám dal zaměstnavatel, je neplatná, a zaměstnavateli jste písemně oznámil, že trváte na zaměstnávání podle platné pracovní smlouvy i po uplynutí výpovědní doby, vznikne Vám nárok náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za celou dobu, kdy Vám zaměstnavatel z tohoto důvodu nepřiděloval práci. Tato náhrada mzdy by Vám však náležela pouze do doby, kdy Vám zaměstnavatel oznámil, že Vám bude přidělovat práci. V tomto smyslu rozhodují i soudy, např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2826/2007, ze dne 12. 6. 2008. Zde je mimo jiné uvedeno: „Zaměstnavatel, který přestal zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy v přesvědčení, že jím učiněné rozvázání pracovního poměru je platným právním úkonem, může zaměstnanci, který platnost rozvázání pracovního poměru neuznává a který trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, ještě před skončením sporu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru znovu začít přidělovat práci podle pracovní smlouvy; rozhodne-li se tímto způsobem postupovat a oznámí-li tedy (buď výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o projevené vůli) zaměstnanci před zahájením nebo za trvání sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, že mu znovu bude v souladu s pracovní smlouvou až do vyřešení otázky platnosti rozvázání pracovního poměru ve sporu u soudu přidělovat práci, kterou se zaměstnanec pro něj zavázal konat podle pracovní smlouvy, a učiní-li tak v případě, že zaměstnanec poté nastoupí do práce, zanikla tím (dnem, ke kterému vyzval zaměstnance k opětovnému nástupu do práce) jeho povinnost poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst. 1 zák. práce (srov. R 85/2004).“

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Nová právní úprava dovolené
Kolektivní smlouva a možnost práce z domova
Osobní příplatek
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje plat
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje mzdu
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka