Poradenství
Doba řízení vozidla svozu odpadů
21.04.2020 | Poradenství | Od našich členů | region: Olomouc | Přečteno: 2 582x

Dotaz: V současné době je u nás málo řidičů pro vozidla svozu odpadů. Zaměstnavatel tedy řidičům nařizuje dvanáctihodinové směny. Podle mě to není v pořádku a chtěl bych znát Váš názor.

Odpověď: Předpokládám, že se jedná o nám všem známé nákladní vozidlo o celkové maximální hmotnosti přesahující 3,5 tuny. V případě nařízené dvanáctihodinové směny je nutno zjistit, kolik času připadá na vlastní řízení vozidla, podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se za dobu řízení považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Dobu řízení upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Konkrétně je v článku 6 uvedeno: „Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. Tato doba může být nejvýše dvakrát za týden prodloužena na 10 hodin. Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba 60 hodin týdně, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.
     V článku 7 výše uvedeného předpisu jsou upraveny bezpečnostní přestávky. Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut.
     Podle § 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je dopravce povinen zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku. Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly je dále povinen zajistit, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a uchovat záznam a doklad o nákladu po dobu 1 roku od ukončení přepravy.
     Dopravce se dopustí přestupku tím, že nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 350 000 Kč.

Václav Čikl

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Další články
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas