Poradenství
Prodloužení délky dovolené
01.04.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 2 699x

Dotaz:

Na stránkách www.advokatnidenik.cz vyšel článek Opomíjené změny nového ZP: přesčasy i odškodnění za úraz či úmrtí v práci. Součástí toho článku je i příklad výpočtu dovolené za odpracovaný nařízený přesčas. Tady je část tohoto článku, která se týká dovolené.

„Zákon uvádí, že pokud zaměstnanec odpracoval v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu. To, jak chápe záměr zákonodárce, ilustruje na konkrétním příkladu zaměstnance, který má stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně a ročně má nárok na pět týdnů dovolené. Každý rok tedy odpracuje 2 080 hodin. Jestliže mu zaměstnavatel do rozvrhu naplánuje přesčasy, pak pracovník získá delší dovolenou. Řekněme, že zaměstnanec odpracuje o 80 hodin více. Dle vzorce, který uvádí novela (40/52*5*54), tak získává jeden den dovolené navíc.“

Můj dotaz tedy je, zda se do odpracované doby pro účely prodloužení dovolené započítává i práce přesčas. Z výše uvedeného článku vyplývá, že se práce přesčas do odpracované doby započítává.

Odpověď:

Nová právní úprava dovolené, která je účinná od 1. 1. 2021, mimo jiné umožňuje prodloužit délku dovolené, odpracuje-li zaměstnanec podle rozvrhu směn v kalendářním roce více jak 52násobek, nejméně však celý násobek, stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby, např. 53násobek, 54násobek, za každou další odpracovanou stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu se délka dovolené prodlouží vždy o 1/52 dovolené za kalendářní rok.

1. Zaměstnanec, který má 40hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobu, musí tedy v rámci směn odpracovat nejméně 2120 hodin, aby se mu dovolená prodloužila.

Výpočet: 40 x 52 + 40 = 2 120 hodin

2. Zaměstnanec, který má 38,75hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobu, musí tedy v rámci směn odpracovat nejméně 2 053,75 hodin.

Výpočet: 38,75 x 52 + 38,75 = 2 053,75 hodin

3. Zaměstnanec, který má 37,50hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobu, musí tedy v rámci směn odpracovat nejméně 1 987,50 hodin.

Výpočet: 37,50 x 52 + 37,50 = 1 987,50 hodin

Příklad prodloužení dovolené:

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém pracovním režimu, délka stanovené týdenní pracovní doby činí 37,50 hod. Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně do směn v rámci vyrovnávacího období 26 týdnů, které začíná v roce 2021 a přechází do roku 2022. V roce 2021 měl odpracovat 1 950 hodin (52 x 37,50). Odpracoval například 1 990 hod., tj. 53 týdnů, tj. 53násobek jeho týdenní pracovní doby (1 990 : 37,50 = 53,067). K 2,50 hodinám nad 1 987,50 hod. se nepřihlíží.

Přihlíží se pouze k celému násobku stanovené týdenní pracovní doby, tj. 37,50 hod., 75 hod. atd.

V roce 2021 tedy odpracoval 53 týdnů, nikoliv 52 týdnů, neboť ve zbývající části vyrovnávacího období od 1. 1. 2022 mu bude rozvrženo méně směn za účelem vyrovnání průměrné délky jeho stanovené týdenní pracovní doby na celé 26týdenní období. Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů.

Výpočet: 37,5 : 52 x 53 x 5 = 191,1057; po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru 192 hodin dovolené.

Délka dovolené zaměstnance v roce 2021 bude v tomto případě činit 192 hodin. Pokud by odpracoval normální počet týdnů, tj. 52 týdnů, dovolená by v roce 2021 činila 187,50 hod. Výpočet: 37,50 x 5 = 187,50 hod. Po zaokrouhlení 188 hodin.

V roce 2021 dojde tedy k prodloužení dovolené o 4 hodiny.

 

Není ovšem pravda, že se při úvahách o prodloužení délky dovolené do odpracované pracovní doby započítává i práce přesčas. Započítává se pouze doba odpracovaná podle rozvrhu směn. Směna je část stanovené pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen odpracovat podle předem stanoveného rozvrhu pracovních směn. Práce přesčas nemůže být v žádném případě odpracovaná ve směně. Vždy se musí jednat o práci vykonanou mimo rozvrh směn a nad stanovenou týdenní pracovní dobu.

V rozporu se zákoníkem práce je věta uvedená ve výše uvedeném článku, která zní:

Jestliže mu zaměstnavatel do rozvrhu naplánuje přesčasy, pak pracovník získá delší dovolenou.“

Práce přesčas se v žádném případě neplánuje, a rozhodně ne do rozvrhu směn. Není to ani možné, protože práce přesčas může být konána jen výjimečně a nařízena může být jen z vážných provozních důvodů.

Závěr: Práce přesčas žádným způsobem neprodlužuje délku dovolené za kalendářní rok, a to ať už ji zaměstnavatel (nesprávně) zahrne do rozvrhu směn či nikoliv. Vámi odkazovaný článek obsahuje nesprávnou interpretaci zákoníku práce.

 

 

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19