Poradenství
Kratší pracovní doba
05.12.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 810x

Dotaz: Vzhledem k péči o nezletilou dceru mám zkrácenou pracovní dobu – 20 hodin týdně. Prosím o sdělení, kdy se bude jednat o práci přesčas.

Odpověď:

Kratší pracovní doba

Nejprve je třeba uvést, že se ve Vašem případě jedná o kratší pracovní dobu, a nikoliv zkrácenou pracovní dobu. Toto rozlišení je důležité mimo jiné právě pro posouzení práce přesčas. V § 78 odst. 1 písm. i) zák. práce je uvedena definice práce přesčas. Zde je uvedeno: „Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“

Jestliže u zaměstnavatele stanovená týdenní pracovní doba činí např. 40 hodin, potom je i u Vás prací přesčas až 41. hodina, a nikoliv 21. hodina. Jak je výše uvedeno, zaměstnavatel Vám nemůže práci přesčas nařídit, ale pouze sa na ní s Vámi dohodnout.

Zkrácená pracovní doba

Jinak tomu bude u zkrácené pracovní doby. Uvedu na příkladu. Jste zaměstnána například v akciové společnosti. V kolektivní smlouvě bude uvedeno, že stanovená týdenní pracovní doba se všem zaměstnancům zkracuje na 37,5 hodin. V tomto případě je prací přesčas práce konaná nad 37,5 hodin. Zkrácenou pracovní dobu lze pouze sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, a to vždy pro větší počet zaměstnanců, například pro určitou profesi (pro montéry atd.).

V závěru bude zřejmě vhodné uvést, že zkrácenou pracovní dobu nelze uplatnit u zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům poskytují plat.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenuekonomicka-poradnaodmenovanipravozakonik-prace
Další články
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo