Poradenství
Obsah kolektivní smlouvy
23.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 971x

Dotaz: Při kolektivním vyjednávání zaměstnavatel pravidelně požaduje, aby kolektivní smlouva ukládala povinnosti i jednotlivým zaměstnancům. Například:

- Zaměstnanec je povinen vyčerpat dovolenou z předchozího kalendářního roku nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
- Zaměstnanec se zavazuje, že dovolenou z předchozího kalendářního roku vyčerpá nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
- Zaměstnanec je povinen si na docházkovém lístku vyznačit příchod do zaměstnání a jakýkoliv odchod ze zaměstnání (z pracoviště).
- Zaměstnanec nesmí do práce nosit mobilní telefon.
- Zaměstnanec nesmí v práci používat vlastní mobilní telefon atd.

Mohl bych uvést i další, podobné příklady. Je takovýto postup v pořádku?

OdpověďBohužel se s výše uvedenými ujednáními v kolektivních smlouvách setkáváme. Je pravda, že se již jedná pouze o ojedinělé případy. Výše uvedená ujednání sjednaná v kolektivní smlouvě zaměstnance samozřejmě nezavazují.

Důvody:

1. Jedná se o „zdánlivé právní jednání“. Vyplývá to z § 23 odst. 1 zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno, že k ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem (zákoníkem práce), se nepřihlíží. Výše uvedený nový právní institut (zdánlivé právní jednání) byl do našeho právního řádu zakotven novým občanským zákoníkem. Zdánlivé právní jednání je stručně a srozumitelně řečeno takové právní jednání, k němuž se podle zákona nepřihlíží a na které se hledí, jako kdyby k němu nikdy nedošlo.

Zde může někdo namítnout, že z § 4a odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že k úpravě povinností zaměstnance smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a kolektivní smlouva je také smlouva. K tomu je nutné uvést, že kolektivní smlouva je sice smlouva, ale není uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (jako např. pracovní smlouva), ale mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Dále je nutné zde připomenout, že to zakazuje i výše uvedený § 23 odst. 1 zákoníku práce.

2. Dalším důvodem neplatnosti výše uvedených ujednání kolektivní smlouvy je skutečnost, že zaměstnanec není smluvní stranou kolektivní smlouvy, a proto mu kolektivní smlouva nemůže ukládat nějaké povinnosti.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
kolektivni-vyjednavaniobcansky-zakonikpravozakonik-prace
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace