Poradenství
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
15.02.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 077x

Dotaz:

Dobrý den, na konci roku 2018 jsme u nás na TS řešili bezpečnostní přestávky, snad si ještě vzpomenete. Přeposílal jste mi stanovisko MD. Od té doby řidiči svozu komunálního odpadu měli pracovní dobu od 6 do 14 h, jelikož bylo ve stanovisku uvedeno, že se 45minutová bezpečnostní přestávka započítává do pracovní doby. Pan ředitel to tenkráte nemohl dlouho skousnout, ale nějak se s tím nakonec sžil. Až do léta 2023, kdy i někteří další řidiči začali končit rovněž ve 14 h s tím, že jsou taky řidiči. Na konci roku 2023 mne pan ředitel upozornil, že v tom hodlá zjednat nápravu, a to pro všechny. Asi před 14 dny si pozval ČESMAD a proběhlo nějaké školení s panem ředitelem a techniky. Dne 31. 1. si nás řidiče pan ředitel hned ráno pozval do zasedací místnosti a oznámil nám, že dle pracovní smlouvy je naše pracovní doba od 6 do 14.30 h, jelikož řidiči svozu odpadu nenajedou dle tachografu v kuse 4,5 h až na výjimku, ale ani tehdy prý nemáme nárok končit ve 14 h. Tachograf totiž počítá jízdu, jen pokud se točí kola; to, že vozidlo neustále stojí a pracuje (výsyp nádob), se dle ČESMADu do jízdy nezapočítává, a tak od 1. února všichni končí ve 14.30 h. Nás na ono školení nikdo nepozval, abychom se tam případně mohli zeptat, a tak nemohl nikdo nic namítat. 

Odpověď:

Bohužel na stanovisko Ministerstva dopravy spisová značka 219/2013-110-SDNA/2 z 5. 11. 2013, které jsem Vám posílal emailem, se již nemůžeme odvolávat, neboť v čase došlo ke změně právních předpisů, na které se výše uvedené stanovisko odvolává. Byl zrušen § 3 vyhlášky číslo 478/2000 Sb. Znění tohoto § se přesunulo do předpisu vyšší právní síly, tj. do zákona č. 111/1994 Sb. Zákon v případě povinností zaměstnavatelů a řidičů v mnoha případech odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Povinnosti dopravce (Vašeho zaměstnavatele) najdete v § 3a odst. 2 zákona, cituji:

(2) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se použije Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), je povinen

a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené touto mezinárodní smlouvou,

b) zajistit, aby v souladu s touto mezinárodní smlouvou řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a

c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s touto mezinárodní smlouvou.

Režim bezpečnostních přestávek pro řidiče vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost přesahuje 7,5 tuny, je upraven v § 3a odst. 4 výše uvedeného zákona, cituji:  

Při přepravě prováděné podle odstavce 3 je řidič povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nejvýše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem a jeho nákladem.

Režim bezpečnostních přestávek pro řidiče vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny, je upraven v čl. 3 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Zde najdeme i výklad toho, co je a není doba řízení. Cituji:

U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby

a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

Podle § 34e současné úpravy zákona č. 111/1994 Sb. se řidič vozidla dopustí přestupku tím, že:

b) nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole,

c) nedodržuje požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku.

Za tento přestupek může být řidiči udělena pokuta až 15 000 

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb. se dopravce (Váš zaměstnavatel) dopustí přestupku tím, že:

b) nezajistí dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku při práci řidičů,

c) nedodržuje mezinárodní dohody v silniční dopravě.

Za toto porušení zákona, přestupek, lze uložit pokutu do 350 000 .

Co se týká školení ČESMADu, tak pravděpodobně jste měl na mysli Sdružení dopravců podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní dopravě ČESMAD BOHEMIA. Na jejich internetových stránkách jsem k tomu nic nenašel.

Vyjádření k interpretaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 najdete na internetových stránkách Ministerstva dopravy. Toto vyjádření se v podstatě shoduje s tím, co uvádím výše.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozpdotazy-clenu
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování