Poradenství
Přestávky v práci a pracovní doba
12.02.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 527x

Dotaz:
Mám dotaz. Jak řeší jiné společnosti popeláře, kteří jedou na rajon s řidičem? Řidič má povinnou přestávku 45 minut, která se započítává do pracovní doby. Dělník svozu odpadu (popelář) ji má taky, ale nárok je jen 30 minut a tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Z výše uvedeného vyplývá, že řidiči skončí pracovní doba např. ve 14:00 hod., ale popeláři až ve 14:30 hod. Jak to řešit? Někde to je řešeno neplaceným volnem, někdy pracovní sobotou, nebo dokonce dovolenou.

Odpověď:

V úvodu bude vhodné uvést podstatnou skutečnost, že 30minutová přestávka na jídlo a oddech dělníků svozu odpadu (musí trvat minimálně 30 minut) se nezapočítává do pracovní doby, ale 45minutová přestávka řidičů tzv. KUKA vozů se jim do pracovní doby započítává, protože se jedná o bezpečnostní přestávku.

Z výše uvedeného vyplývají dva problémy.

1. Problém vzniká v průběhu čerpání výše uvedené bezpečnostní přestávky v trvání 45 minut. Protože dělníci svozu odpadu čerpají 30minutovou přestávku, rozdíl přestávek 15 minut nepracují, protože je jejich výkon práce úzce spjat s výkonem práce řidiče. Rozhodně se nemůže jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, ale o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zák. práce. Po dobu trvání této překážky v práci v trvání 15 minut zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Jedno možné řešení zde přichází v úvahu, a to, že v této době budou vykonávat tzv. náhradní práci, např. uklízet vozidlo, kolem popelnic a kontejnerů. Bez jejich souhlasu se samozřejmě nesmí jednat o výkon jiné práce, než kterou mají sjednanou v pracovní smlouvě. V pracovní smlouvě mají sjednán druh práce „dělník svozu odpadu“.

2. Další problém spočívá v tom, že řidičům tzv. KUKA vozů končí pracovní doba podstatně dříve, např. ve 14:00 hod., protože 45minutová bezpečnostní přestávka se započítává do pracovní doby, ale popelářům až ve 14:30 hod., protože 30minutová přestávka v práci se do pracovní doby nezapočítává. Je zde opět výše uvedený problém, jakou práci přidělovat dělníkům svozu odpadu po skončení pracovní doby řidičů KUKA vozů, v našem případě od 14:00 hod. do 14:30 hod.

Při řešení tohoto problému bude vhodné reagovat na tvrzení některých zaměstnavatelů, že řidičům kromě bezpečnostní přestávky v práci poskytnou 30minutovou neplacenou přestávku v práci. Toto tvrzení je přímo absurdní, a především je v rozporu se smyslem této právní úpravy. Mimo jiné by to znamenalo, že by svoz odpadu nebyl ve směně zabezpečován po dobu 1 hodiny a 15 minut (45 + 30). V tomto případě by zaměstnavatel rozhodně nejednal s péčí řádného hospodáře. Podle mého názoru to ani není možné. Ze zvláštních právních předpisů totiž mimo jiné vyplývá, že během bezpečnostní přestávky řidič nesmí vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Z toho vyplývá, že řidič tuto neplacenou přestávku v práci ani nemůže čerpat, protože by nemusel dozírat na vozidlo a jeho náklad.

Zde bude vhodné zdůraznit, že zákoník práce i zvláštní právní předpisy umožňují tzv. souběh těchto přestávek v práci. Například v § 89 odst. 2 zákoníku práce je uvedeno: „Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.“

Závěr:

Protože se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele, a nikoliv na straně zaměstnance, nelze to rozhodně řešit tzv. pracovní sobotou nebo neplaceným volnem, nebo dokonce dovolenou.

Výše uvedený problém lze řešit například následovně:

1. Dělníkům svozu odpadu se zkrátí stanovená týdenní pracovní doba tak, aby jim směna skončila shodně se směnou řidičů. Zákoník práce to umožňuje – viz § 79 odst. 3 (pouze u tzv. podnikatelů). V našem případě se jim stanovená týdenní pracovní doba zkrátí ze 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně. Směna se jim zkrátí z 8 hodin na 7,5 hodin. Směna tak řidičům KUKA vozu i dělníkům svozu odpadu skončí ve stejnou dobu, v našem případě ve 14:00 hod.

Výpočet pracovní doby řidičů 

 1. začátek směny v 6:00 hod.
 2. konec směny ve 14:00 hod. (6:00 hod. + 8 hod.) Přestávky v práci se zde celé započítávají do pracovní doby.

Výpočet pracovní doby dělníků svozu odpadu

 1. začátek směny v 6:00 hod.
 2. konec směny také ve 14:00 hod. Protože směna v délce 8 hodin byla zkrácena na 7,5 hod. (6:00 hod. + 7,5 hod. + 0,5 hod. = 14:00 hod.)

Vysvětlivky:

 1. 6:00 hod. – začátek směny
 2. 7,5 hod. – délka směny
 3. 0,5 hod. přestávka v práci (nezapočítává se do pracovní doby)

2. Další možné řešení. Protože směna dělníků svozu odpadu končí později než pracovní doba řidičů (řidičům skončí ve 14:00 hod., dělníkům svozu odpadu až ve 14:30 hod.), tuto dobu (30 minut) budou pečovat o vozidlo a vykonávat další (náhradní) práce, které jim může zaměstnavatel přidělovat. Musí se samozřejmě jednat o práce, které odpovídají druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě, tj. dělník svozu odpadu, např. úklid vozidla, garáže a dvora zaměstnavatele. Někdo asi může namítnout, že úklid vozidla a garáže jsou práce, které neodpovídají druhu práce „dělník svozu odpadu“. Já se domnívám, že odpovídají, protože dělník svozu odpadu je v podstatě také svým způsobem závozník.

3. Je zde také možná kombinace výše uvedených možností. Dělníkům svozu odpadu se zkrátí stanovená týdenní pracovní doba ze 40 hodin na 38,75 hodin, délka směny bude 7,75 hodin (tj. 7 hod. 45 min.).

Výpočet pracovní doby dělníků svozu odpadu

 1. začátek směny v 6:00 hod.
 2. konec směny ve 14:15 hod. Protože směna v délce 8 hodin byla zkrácena na 7 hod. 45 min. (6:00 hod. + 7 hod. 45 min. + 0,5 hod. = 14:15 hod.)

Vysvětlivky:

 1. 6:00 hod. – začátek směny
 2. 7 hod. 45 min. – délka směny
 3. 0,5 hod. přestávka v práci (nezapočítává se do pracovní doby)

To tedy znamená, že od 14:00 hod. do konce pracovní doby, tj. do 14:15 hod., jim bude přidělována náhradní práce, např. čistění vozidla a garáže.

Výpočet pracovní doby řidičů je i v tomto případě stejný:

 1. začátek směny v 6:00 hod.
 2. konec směny ve 14:00 hod. (6:00 hod. + 8 hod.) Přestávky v práci se zde celé započítávají do pracovní doby.

4. Nepochybně zde lze použít i institut, který je poměrně často používán, a tím je doba potřebná k osobní očistě zaměstnanců. Například v kolektivní smlouvě bude uvedeno:

Z doby potřebné k osobní očistě zaměstnanců před skončením pracovní doby (směny) se do pracovní doby započítává:

15 minut za směnu v těchto druzích práce: 1) dělník svozu odpadu atd.

V praxi to bude znamenat, že od 14:00 hod. do 14:15 hod. bude dělník svozu odpadu vykonávat výše uvedené práce, např. úklid garáže, dvora atd. Ve 14:15 hod. ukončí výkon práce a do 14:30 hod. bude provádět osobní očistu. Pozor, to však rozhodně neznamená, že si ve 14:15 hod. vyznačí odchod ze zaměstnání a odejde domů. Pokud tak učiní, bude se jednat o porušení zákoníku práce, především neomluvené zameškání práce. Je proto třeba to zaměstnancům srozumitelně vysvětlit.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování