Poradenství
Zaměstnanec pracující v noci
14.05.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 699x

Dotaz:
Prosím o vysvětlení pojmu noční práce a zaměstnanec pracující v noci. Především mně jde o délku směny v noční době a o odměňování, zejména zda musí zaměstnanec v noční době odpracovat alespoň 3 hodiny, aby měl nárok na příplatek za práci v noci. Jsem zaměstnán v obchodní společnosti.

Odpověď:

  1. Noční prací je podle § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce práce konaná v noční době, přičemž noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. 
  2. Zaměstnancem pracujícím v noci se podle § 78 odst.1 písm. k) zákoníku práce rozumí zaměstnanec, který během noční doby odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí podle § 94 odst. 1 zákoníku práce překročit osm hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne. 

Nelze tedy zaměňovat pojem „noční doba“ s pojmem „zaměstnanec pracující v noci“.

  1. Zaměstnanci za každou odpracovanou hodinu (podle § 141 odst. 2 zákoníku práce za každou minutu) v noční době, tj. od 22.00 hod. do 6.00 hod., náleží příplatek za práci v noci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Lze sjednat i jinou minimální výši a způsob určení tohoto příplatku – viz § 116 zákoníku práce.

Není tedy správné tvrzení, že zaměstnanci náleží tento příplatek pouze tehdy, pokud v noční době odpracuje alespoň 3 hodiny.

  1. Pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit osm hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních  důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne

Vysvětlíme si to na příkladu. Zdravotní sestra dle rozpisu směn pravidelně pracuje v nočních směnách, tj. v noční době – od 22.00 hod. do 6.00 hod. Jak je výše uvedeno, délka její směny nesmí překročit 8 hodin. Vzhledem k tomu, že to z provozních důvodů není možné, délka její směny je 12 hodin. Aby zaměstnavatel dodržel výše uvedené ustanovení zákoníku práce, rozvrhne její pracovní dobu například na období 24 týdnů takto:

Nejprve si vypočteme, kolik směn v délce 8 hodin a při pětidenním pracovním týdnu by zaměstnankyně v tomto období (24 týdnů) odpracovala.

Výpočet:  

  1. 24 (počet týdnů) x 5 (počet směn v týdnu) = 120 směn
  2. aby zaměstnavatel dodržel výše uvedené ustanovení zák. práce, musí rozpis směn zpracovat tak, aby v tomto 24týdenním období odpracovala nejvýše 80 směn (12hodinových)

Výpočet průměrné délky směny:

80 (počet směn v délce 12 hodin)

 -----------------------------------------------------  x 12 (délka směny) = 8 hod.

120 (počet směn v délce 8 hodin )

Protože průměrná délka směny nepřekročí 8 hodin, zaměstnavatel dodržel výše uvedené ustanovení zák. práce.

 

  1. Jestliže se nejedná o zaměstnance pracujícího v noci, může směna v noční době činit 12 hodin, stejně jako v tzv. dopolední nebo odpolední směně.

                                                                            

                                  

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování