Lékařské prohlídky
13.02.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 553x

Dotaz: Pracuji jako účetní nájmu v bytovém družstvu a mám dotaz ohledně preventivních prohlídek, které musíme absolvovat jednou za 5 let. Máme určenou firemní lékařku, která ovšem není praktickou lékařkou všech zaměstnanců. V tom případě musíme někteří ke svému praktickému lékaři a vyžádat si výpis z karty a s tímto pak k firemní lékařce, která nám dá potvrzení, že můžeme vykonávat práci. Za toto uhradíme nějakou částku a je nám v zaměstnání proplacena. Ten dotaz zní, jestli by nemohl toto potvrzení vyplnit přímo náš praktický lékař, který zná náš zdravotní stav lépe než určená lékařka. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, platí svobodná volba poskytovatele a zdravotnického zařízení. Tato svobodná volba se ale podle § 29 výše uvedeného zákona nevztahuje na pracovnělékařské služby.
Podmínky pro poskytování pracovnělékařských služeb upravuje zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro Váš dotaz najdete odpověď v § 54 odst. 2 písmeno b), cituji:
Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je Vaše práce zařazena do kategorie 1 podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nevykonáváte žádnou rizikovou činnost podle přílohy 2 k vyhlášce MZd. 79/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů (např. řízení motorových vozidel), případně pokud nejsou lékařské prohlídky pro Vaši práci vyžadovány jiným právním předpisem, tak pak Vás zaměstnavatel může vyslat na preventivní prohlídku k Vašemu praktickému lékaři. Rozhodnutí, kam Vás pošle, je ale na zaměstnavateli.
Lhůty lékařských prohlídek najdete v § 11 výše uvedené vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče č. 79/2013 Sb. Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první se provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Další články
Titulek
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje plat
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje mzdu
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci