Zpravodaj
1 - 15 z 46
Vyšší náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Dne 28. prosince 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 451/2022 Sb. ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského...

Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka

Dne 23. 12. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

Program Antivirus prodloužen a rozšířen

Vláda ČR na svém zasedání dne 29. 11. 2021 rozhodla o dalším prodloužení režimu A a znovuzavedení režimu B.

Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií

DoporučujemeMinisterstvo práce a sociálních věcí připravilo novou formu podpory s názvem „MOP – vyúčtování DPI“, personálně posílí Úřad práce ČR, aby mohl rychle a účinně vyřizovat žádosti občanů, a zároveň...

Kurzarbeit je tady!

Dne 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti (z. č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony) v části,...

Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021

Drahé členky, milí členové, koncem minulého roku jsem Vás informoval o tom, že z důvodu dodržení vládních nařízení nebylo v loňském roce možné uskutečnit vzdělávací ani sportovní akce svazu....

Koulení v Olomouci

O prvním zářijovém víkendu se konaly letošní první sportovní hry. Naše společné sportovní úsilí bylo bohužel v prvním pololetí zrušeno opatřením vlády, o to víc se účastníci letošních prvních...

Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny

Důležité osobní překážky v práci jsou pro účely výpočtu dovolené považovány za výkon práce, a to buďto v celém rozsahu (tzv. nelimitované překážky v práci), nebo do určitého limitu (tzv. limitované...

Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená

Novela zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb. v části, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2021, přináší mimo jiné zcela novou úpravu výpočtu délky dovolené. Jak jsme Vás již informovali, od 1. 1....

Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn

DoporučujemeZákoník práce byl od roku 2007, kdy nabyl poprvé účinnosti, již mnohokrát novelizován. Některé změny byly drobné, některé však také rozsáhlé. K těm rozsáhlejším patří i změna poslední, provedená...

Srážení členských příspěvků zaměstnavatelem v konfrontaci s GDPR

Srážet členské příspěvky zaměstnavatel i nadále musí.

Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou

Dotaz: Máme nájemní smlouvu na dobu určitou. Pronajímatel nám smlouvu bez problémů doposud prodlužoval. Nyní ale nastala situace, kdy nám pronajímatel sdělil, že nám smlouvu již neprodlouží. Všechno řádně...

Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby

Dotaz: Pronajímateli jsem v listopadu 2017 doručil výpověď. Sdělil jsem mu, že mám za sebe náhradu již od prosince, a protože pronajímatel na nic nereagoval, sepsal jsem s novým nájemcem předávací protokol...

Byt je třeba protokolárně předat

Dotaz: Doručil jsem pronajímateli výpověď z bytu (mám potvrzeno převzetí výpovědi) a po výpovědní době jsem se odstěhoval a hodil klíče do jeho schránky. Pronajímatel tvrdí, že jsem řádně...

Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně

Dotaz: Pronajímateli jsem sdělila, že nesouhlasím, abychom každý měsíc v poplatcích za pronájem bytu hradili pojistné domu, poplatek za správu, vrátnici a provozní náklady, a požadovala jsem po něm vrácení...

1 - 15 z 46